Thứ 6, 02/08/2021

23°- 32°

Hà Nội

TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

TRẦN VĂN SƠN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm TRẦN VĂN SƠN

Cơ cấu tổ chức của văn phòng chính phủ

(Theo Nghị định số 79/2022/NĐ-CP ngày 06/10/2022)

1. Vụ Tổng hợp.

2. Vụ Pháp luật.

3. Vụ Kinh tế tổng hợp.

4. Vụ Công nghiệp.

5. Vụ Nông nghiệp.

6. Vụ Khoa giáo - Văn xã.

7. Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

8. Vụ Quan hệ quốc tế.

9. Vụ Nội chính.

10. Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

11. Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Vụ I).

12. Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

13. Vụ Thư ký - Biên tập.

14. Vụ Hành chính.

15. Vụ Tổ chức cán bộ.

16. Vụ Kế hoạch tài chính.

17. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

18. Cục Quản trị.

19. Cục Hành chính - Quản trị II.

20. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là các tổ chức hành chính.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ, trừ đơn vị quy định tại khoản 20 Điều này. Vụ I có 03 phòng. Vụ Hành chính có 04 phòng.

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Chức vụ
Họ và tên
Vụ trưởng, Kế toán trưởng
Nguyễn Đức Cường
Phó Vụ trưởng
Phùng Quang Hải
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Quang Minh

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 696/QĐ-VPCP ngày 16/11/2023):

Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện các công tác: Kế hoạch; tài chính; tài sản; đầu tư phát triển và thống kê; kế toán, thống kê; kiểm tra, giám sát và kiếm toán nội bộ hoạt động tài chính của các đơn vị dự toán trực thuộc Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 3 Quyết định này, Vụ Kế hoạch tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Công tác kế hoạch

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổng hợp trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí dài hạn, trung hạn, hàng năm cho các nhiệm vụ công tác của Văn phòng Chính phủ và các đơn vị dự toán trực thuộc Văn phòng Chính phủ (đơn vị dự toán);

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, chế độ về tài chính; quản lý sử dụng tài sản nhà nước; phân cấp quản lý tài chính, tài sản đầu tư theo quy định;

c) Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị dự toán về công tác kế hoạch, tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, xây dựng; công tác thống kê, kế toán.

2. Quản lý tài chính

a) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng tài chính; xây dựng dự toán dài hạn, trung hạn, hằng năm; thẩm định và tổng hợp dự toán thu, chi của Văn phòng Chính phủ; lập phương án phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán, các dự án sử dụng ngân sách nhà nước gửi các bộ, cơ quan liên quan thẩm định; trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị dự toán, các chương trình, dự án để triển khai thực hiện;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hằng năm của các đơn vị dự toán; tổng hợp trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và gửi các bộ, cơ quan theo quy định;

c) Tổ chức kiểm tra, xét duyệt quyết toán thu, chi ngân sách, hoạt động sự nghiệp và các nguồn khác; tổng hợp quyết toán, báo cáo tài chính của Văn phòng Chính phủ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và gửi các bộ, cơ quan quản lý nhà nước liên quan theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị dự toán thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác tại Văn phòng Chính phủ và tại các đơn vị dự toán;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý vốn viện trợ của nước ngoài, các nguồn tài trợ, các nguồn kinh phí khác cho các chương trình, dự án do Văn phòng Chính phủ quản lý;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị dự toán tổ chức thực hiện công khai tài chính theo quy định; công tác cải cách tài chính công tại Văn phòng Chính phủ.

3. Công tác quản lý tài sản

Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quản lý thống nhất tài sản thuộc quyền quản lý của Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Văn phòng Chính phủ;

a) Thẩm định và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định việc mua sắm, trang bị, thu hồi, tiếp nhận, điều chuyển, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi quyền quản lý, sử dụng, thanh lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Chính phủ;

b) Tổ chức thực hiện đăng ký và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định;

c) Kiểm tra, báo cáo, đề xuất xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản của các đơn vị dự toán theo quy định;

d) Hướng dẫn việc thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

đ) Thẩm định phương án sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê, liên doanh liên kết theo quy định.

4. Công tác đầu tư phát triển

Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện công tác đầu tư phát triển của Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật:

a) Công tác kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm từ các nguồn vốn;

b) Chủ trì tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Chính phủ;

c) Chủ trì tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ (cấp quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư);

d) Tham gia quản lý tài chính các dự án đầu tư công do Văn phòng Chính phủ làm chủ đầu tư; các dự án sử dụng nguồn vốn khác theo quyết định phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

đ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo quy định phân cấp của Văn phòng Chính phủ;

e) Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác đầu tư phát triển theo quy định;

5. Công tác kiểm tra, giám sát và kiểm toán nội bộ

a. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư phát triển và xây dựng trong các đơn vị dự toán theo quy định của pháp luật và phân cấp của Văn phòng Chính phủ;

b. Tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ tại các đơn vị dự toán theo quy định của pháp luật;

c. Tổng hợp báo cáo; đề xuất phương án xử lý kết quả kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ tại các đơn vị dự toán; đôn đốc, giám sát các đơn vị dự toán thực hiện kết quả kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ theo quy định.

6. Công tác kế toán, thống kê

a. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán, thống kê tại cơ quan Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật;

b. Phối hợp với đơn vị phụ trách về công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán, thống kê, quản lý tài chính, tài sản;

c. Phối hợp với Vụ Hành chính trong công tác lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu kế toán do Vụ Kế hoạch tài chính được giao quản lý.

7. Các nhiệm vụ khác

a) Thẩm định, trình phê duyệt dự án, đề án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán các khoản thu chi ngân sách của Cục Quản trị và các đơn vị dự toán thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

b) Quản lý, theo dõi các quỹ của Văn phòng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế quản lý và sử dụng các quỹ được lập, trích lập theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với Cục Quản trị và các đơn vị liên quan bảo đảm kinh phí cho các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm tài chính để tổ chức các sự kiện trong nước và quốc tế do Văn phòng Chính phủ được giao thực hiện;

đ) Tham gia ý kiến với Vụ Tổ chức cán bộ về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán để cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm;

e) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê, quản lý tài sản, đầu tư xây dựng tại các đơn vị dự toán trực thuộc Văn phòng Chính phủ;

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình quản lý tài chính, tài sản của cơ quan Văn phòng Chính phủ; đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường quản lý tài chính, tài sản;

h) Tổng hợp báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan Văn phòng Chính phủ;

i) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra tài chính, tài sản tại cơ quan Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Top