Thứ 6, 02/08/2021

23°- 32°

Hà Nội

TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

TRẦN VĂN SƠN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm TRẦN VĂN SƠN

Cơ cấu tổ chức của văn phòng chính phủ

(Theo Nghị định số 79/2022/NĐ-CP ngày 06/10/2022)

1. Vụ Tổng hợp.

2. Vụ Pháp luật.

3. Vụ Kinh tế tổng hợp.

4. Vụ Công nghiệp.

5. Vụ Nông nghiệp.

6. Vụ Khoa giáo - Văn xã.

7. Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

8. Vụ Quan hệ quốc tế.

9. Vụ Nội chính.

10. Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

11. Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Vụ I).

12. Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

13. Vụ Thư ký - Biên tập.

14. Vụ Hành chính.

15. Vụ Tổ chức cán bộ.

16. Vụ Kế hoạch tài chính.

17. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

18. Cục Quản trị.

19. Cục Hành chính - Quản trị II.

20. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là các tổ chức hành chính.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ, trừ đơn vị quy định tại khoản 20 Điều này. Vụ I có 03 phòng. Vụ Hành chính có 04 phòng.

CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chức vụ
Họ và tên
Cục trưởng
Ngô Hải Phan
Phó Cục trưởng
Nguyễn Duy Hoàng
Phó Cục trưởng
Đỗ Thái Hà
Phó Cục trưởng
Trần Quang Hồng
Phó Cục trưởng
Nguyễn Công Thành

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 696/QĐ-VPCP ngày 16/11/2023):

Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chuyển đổi số; thực hiện nhiệm vụ đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, là đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật; có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Administrative Procedures Control Agency, viết tắt là APCA.


Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 3 Quyết định này, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án chung về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong từng giai đoạn để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thẩm tra và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trừ các dự án luật, pháp lệnh), chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác về cải cách hành chính nhà nước; hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; công nghệ thông tin (bao gồm cả nghiên cứu, ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và tác chiến không gian mạng); cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chuyển đổi số (bao gồm cả Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số).

4. Tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách quy định, thủ tục hành chính; kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách quy định, thủ tục hành chính trong phạm vi cả nước; tổ chức rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính (bao gồm cả thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước) theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với các đơn vị thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

6. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng dịch vụ công trực tuyến; việc chuẩn hóa danh mục dịch vụ công trực tuyến các cấp và thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và văn bản được phân giao (trừ các phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, pháp luật hoặc khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh do Vụ Đổi mới doanh nghiệp chủ trì, xử lý).

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả Cổng Dịch vụ công quốc gia (bao gồm cả Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử); Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

9. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi về thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

10. Tổ chức triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; chủ trì, phối hợp với Vụ Hành chính xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Văn phòng Chính phủ.

11. Chủ trì kết nối liên thông, điều phối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật.

12. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, đề xuất hoặc chủ động nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan; nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyền quyết định.

13. Thường trực bộ phận giúp việc cho: Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

14. Xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (bao gồm cả kiến trúc Chính phủ điện tử) trong nội bộ Văn phòng Chính phủ (trừ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ); hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ; thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ.

15. Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định có liên quan về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

16. Tổ chức thẩm định về mặt kỹ thuật và công nghệ đối với các đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin (bao gồm cả nội dung công việc, đề cương, kế hoạch thuê các hạng mục công nghệ thông tin) của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ theo quy định.

17. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng tại Văn phòng Chính phủ.

18. Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng; tổ chức triển khai các giải pháp và kiểm tra, giám sát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng tại Văn phòng Chính phủ

19. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu tại trụ sở Văn phòng Chính phủ; quản lý chứng thư số, chữ ký số của Văn phòng Chính phủ; làm đầu mối quản lý sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Văn phòng Chính phủ.

20. Chủ trì, thẩm định về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin và xác định cấp độ an toàn của hệ thống thông tin theo quy định pháp luật.

21. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với văn bản điện tử, dự liệu điện tử; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền về an toàn thông tin, an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ.

22. Chủ trì, phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ trong hợp tác quốc tế, huy động và sử dụng các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để tăng cường công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định của pháp luật.

23. Chủ trì, phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng triển khai công tác truyền thông về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.

24. Tổ chức hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, giao ban định kỳ, đột xuất về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính đối với các bộ, ngành, địa phương để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

25. Báo cáo định kỳ (hằng tháng, hằng quý, một năm) hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

26. Lựa chọn và ký hợp đồng với chuyên gia tư vấn trong, ngoài khu vực nhà nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao sau khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm đồng ý.

27. Quản lý tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Văn phòng Chính phủ.

28. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với lĩnh vực cải thiện môi trường kinh doanh); Bộ Nội vụ (đối với lĩnh vực cải cách hành chính); Bộ Công an (đối với lĩnh vực an ninh mạng); Bộ Quốc phòng (đối với lĩnh vực tác chiến không gian mạng).

29. Cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính gồm: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế tổng hợp (Phòng 1); Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế ngành (Phòng 2); Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối khoa giáo văn xã (Phòng 3); Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính (Phòng 4); Phòng Quản lý hạ tầng và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin (Phòng 5); Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số (Phòng 6); Văn phòng.

Top