Thứ 6, 02/08/2021

23°- 32°

Hà Nội

TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

TRẦN VĂN SƠN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm TRẦN VĂN SƠN

Cơ cấu tổ chức của văn phòng chính phủ

(Theo Nghị định số 79/2022/NĐ-CP ngày 06/10/2022)

1. Vụ Tổng hợp.

2. Vụ Pháp luật.

3. Vụ Kinh tế tổng hợp.

4. Vụ Công nghiệp.

5. Vụ Nông nghiệp.

6. Vụ Khoa giáo - Văn xã.

7. Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

8. Vụ Quan hệ quốc tế.

9. Vụ Nội chính.

10. Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

11. Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Vụ I).

12. Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

13. Vụ Thư ký - Biên tập.

14. Vụ Hành chính.

15. Vụ Tổ chức cán bộ.

16. Vụ Kế hoạch tài chính.

17. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

18. Cục Quản trị.

19. Cục Hành chính - Quản trị II.

20. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là các tổ chức hành chính.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ, trừ đơn vị quy định tại khoản 20 Điều này. Vụ I có 03 phòng. Vụ Hành chính có 04 phòng.

VỤ CÔNG NGHIỆP

Chức vụ
Họ và tên
Vụ trưởng, giúp việc BTCN
HOÀNG VƯỢNG
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Hồng Hà
Phó Vụ trưởng
Bùi Tất Hợp
Phó Vụ trưởng
NGUYỄN KHẮC ĐỨC

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 696/QĐ-VPCP ngày 16/11/2023):

Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: công nghiệp, dầu khí, giao thông vận tải, xây dựng, đấu thầu, quy hoạch, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 3 Quyết định này, Vụ Công nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. 1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trừ các dự án luật, pháp lệnh), công việc thường xuyên khác về các lĩnh vực:

a) Năng lượng (bao gồm: Điện, than, khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, quản lý, sử dụng năng lượng điện, xăng dầu); cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khoáng sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp sinh học, công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao (trừ công nghiệp công nghệ thông tin), công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm;

b) Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu, khí ở trong nước và ngoài nước (bao gồm cả đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài và đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam); vận chuyển, dự trữ dầu thô và sản phẩm dầu (bao gồm cả các hoạt động dịch vụ trực tiếp cho các hoạt động này);

c) Đầu tư xây dựng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, các phương thức vận tải (bao gồm: Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không), an toàn giao thông; giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển, tại cảng biển;

d) Quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu (trừ các công trình quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ), kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch xây dựng; phát triển, quản lý, khai thác đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm cả xử lý chất thải đô thị), công sở (bao gồm cả quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng); sắp xếp nhà đất, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước; nhà ở, kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng;

đ) Làm đầu mối theo dõi chung và trực tiếp chủ trì, xử lý việc quy hoạch, thành lập, mở rộng, sắp xếp lại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu chế xuất (trừ cơ chế, chính sách tài chính do Vụ Kinh tế tổng hợp chủ trì, xử lý).

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm tra chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm; hoạt động đầu tư phát triển và sản xuất kinh doanh của các tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm tra các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trừ các dự án luật, pháp lệnh), cơ chế, chính sách chung về đấu thầu, quy hoạch; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lễ hội ngành nghề, sản phẩm nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại thuộc lĩnh vực được phân công.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác của Bộ Công Thương (trừ lĩnh vực thương mại), Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với lĩnh vực khoáng sản).

Top