Hà Nội

Quyết tâm, nỗ lực từ đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của năm 2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 13/1, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã chủ trì phiên họp Ban chấp hành Đảng bộ VPCP nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

13/01/2023 18:22
Quyết tâm, nỗ lực từ đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của năm 2023 - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chủ trì phiên họp Ban chấp hành Đảng bộ VPCP - Ảnh: VGP/Gia Huy

Năm 2022, Đảng ủy VPCP đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan.

Đảng ủy VPCP đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, bám sát những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể như chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

VPCP cũng thực hiện tốt vai trò điều phối công tác giữa các thành viên Chính phủ; bảo đảm yêu cầu trao đổi thông tin, giúp các thành viên Chính phủ tham gia vào việc giải quyết công việc chung của tập thể Chính phủ theo Quy chế làm việc.

Công tác thông tin, truyền thông được đẩy mạnh, thông tin nhanh chóng lan tỏa kịp thời, chính xác các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ, các trang thành phần và mạng xã hội (fanpage Thông tin Chính phủ, youtube, viber, zalo) bằng tiếng Việt và cả tiếng Anh, tiếng Trung.

Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm phục vụ kịp thời, chu đáo, an toàn cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ

VPCP đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện chỉ đạo quyết liệt các cấp thực hiện "mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng, chống dịch vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

VPCP cũng tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng Chính phủ điện tử. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cải cách, kiểm soát TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023, Đảng ủy VPCP đặt nhiệm vụ tiếp tục phối hợp lãnh đạo cơ quan tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ tốt nhất các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đảng ủy VPCP quyết tâm nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao của năm 2023.

Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, với tinh thần khách quan, rõ quan điểm, đúng quy định thẩm quyền, giải quyết đúng vấn đề, phù hợp thực tiễn cuộc sống. Tiếp tục nâng cao chất lượng, tiến độ thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung đôn đốc các bộ, cơ quan trình, ban hành đầy đủ, đúng thời hạn các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, không để nợ đọng. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất định hướng soạn thảo các dự án Luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị định quan trọng trong năm 2023.

VPCP cũng phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả trong thực hiện chức năng điều phối xử lý các vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan, địa phương trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần lắng nghe, tháo gỡ, giải quyết đúng vấn đề, đúng trách nhiệm. Đổi mới, linh hoạt trong phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng Chính phủ điện tử; tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp tục phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Văn phòng Chính phủ chuyên nghiệp, hiện đại. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn, an ninh các hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ.

VPCP tiếp tục chủ động, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để người dân, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Gia Huy

Top