Hà Nội

Tham mưu hiệu quả cải cách TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2022, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quan trọng trong công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Chính phủ đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

09/12/2022 19:39
Tham mưu hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Chiều 9/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đã dự Hội nghị tổng kết về công tác chuyên môn, Đảng, Công đoàn năm 2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC).

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan cho biết, trong năm 2022, được sự quan tâm của Lãnh đạo Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Lãnh đạo VPCP, trực tiếp là Bộ trưởng, Chủ nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các Vụ, cục, đơn vị, với sự nỗ lực, chủ động, quyết tâm, không ngừng sáng tạo của tập thể lãnh đạo và công chức, Cục Kiểm soát TTHC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, Cục Kiểm soát TTHC đã chủ trì tham mưu, xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; 04 Quyết định về phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ, bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời đã hoàn thiện, trình lãnh đạo VPCP đối với 2 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC cũng làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Đơn cử như: Đã thẩm tra, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; đồng thời, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu về Bộ chỉ số Môi trường thúc đẩy kinh doanh (BEE) (WB xây dựng và triển khai từ năm 2023, thay thế Báo cáo Môi trường kinh doanh - Doing Business) để tham mưu trong quá trình xây dựng, ban hành và triển khai Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thẩm tra, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBQG về Chuyển đổi số ban hành 03 Chỉ thị về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy Chuyển đổi số quốc gia, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; phối hợp tốt với Bộ Công an và các đơn vị liên quan triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo đúng kế hoạch...

Tham mưu hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số - Ảnh 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật, sự nỗ lực cố gắng của Cục Kiểm soát TTHC - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Về cải cách, kiểm soát TTHC, Cục đã chủ trì tham mưu, xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp đối với 699 TTHC của trên 100 lĩnh vực và ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; chủ động, tích cực hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức, thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC".

Về hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành của Chình phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cục đã chủ trì quản lý, nâng cấp, phát triển và khai thác có hiệu quả 4 Hệ thống thông tin nền tảng quan trọng của Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp sử dụng, khai thác Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; xây dựng, đưa vào vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực...

Tham mưu hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số - Ảnh 3.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn và tập thể lãnh đạo, công chức Cục Kiểm soát TTHC - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn biểu dương những thành tích nổi bật, sự nỗ lực cố gắng của Cục Kiểm soát TTHC trong suốt thời gian qua.

Nhấn mạnh những mảng công tác của Cục Kiểm soát TTHC là rất khó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị Cục Kiểm soát TTHC phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tăng cường cải cách, kiểm soát TTHC, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, tái cấu trúc, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệ.

Đồng thời thúc đẩy việc chuyển đổi số trong nội khối cơ quan nhà nước, trong việc cung ứng dịch vụ công tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho rằng khâu tổ chức thực hiện, đạo đức công vụ là rất quan trọng, đồng thời đề nghị Cục Kiểm soát TTHC tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, trong đó có Bộ Công an về thực hiện Đề án 06.

"Làm tốt, nhanh, chất lượng hay không, công tác phối hợp mang tính quyết định, rất quan trọng", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, năm 2023, tập thể Cục Kiểm soát TTHC sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, những công việc đã làm tốt thì sang năm làm tốt hơn nữa.

Hoàng Giang

Top