Có những tham mưu, quyết định thần tốc

6:51 PM, 25/12/2020

(Chinhphu.vn) - Trong thời điểm chống dịch COVID-19, nhiều văn bản ban hành có thời gian tính bằng giờ, xử lý ngay trong ngày làm việc, sáng họp chiều ban hành, chiều họp tối ban hành.

Chủ động tham mưu, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh COVID-19

Khối hậu cần, đơn vị sự nghiệp của VPCP biến ‘áp lực thành động lực’

Thông tin là nhanh nhất, chính xác nhất và bản sắc nhất

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) Ngô Hải Phan. Ảnh: Quang Hiếu

Ý kiến tham luận của các Vụ, đơn vị tại hội nghị tổng kết Văn phòng Chính phủ (VPCP) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 cho thấy VPCP và các Bộ, ngành, địa phương trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 đã tích cực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); chủ động tham mưu trong công tác chống dịch COVID-19 phục vụ sự chỉ đạo điều, hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Vai trò nổi bật trong tham mưu cải cách TTHC

.

Tại hội nghị Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan cho biết, với vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp, VPCP đã thẩm tra, trình Chính phủ ban hành 19 nghị quyết chuyên đề thông qua phương án đơn giản hóa trên 1.000 TTHC, giấy tờ công dân, tạo tiền đề pháp lý quan trọng để khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vận hành có thể cắt giảm nhiều nhất việc khai nộp giấy tờ, thông tin của người dân trong quá trình thực hiện TTHC.

.

VPCP tập trung đôn đốc các bộ, ngành ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cắt giảm, đơn giản hóa trên 3.800 điều kiện kinh doanh, hơn 6.700 danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, với chi phí xã hội tiết kiệm được trên 18 triệu ngày công (tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm). Bên cạnh đó, đã thẩm tra, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản, đề án về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, an toàn, an ninh mạng và kết nối, chia sẻ dữ liệu…

.

Với vai trò cơ quan chủ trì triển khai cải cách TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử, VPCP đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và nhiều văn bản thể chế quan trọng tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách TTHC.

.

Đặc biệt, đã chủ trì xây dựng và đưa vào vận hành 4 hệ thống thông tin nền tảng quan trọng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số như: Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

.

Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh với cách làm mới, tiếp cận theo chuẩn OECD.

.

Tổ chức, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã phát huy hiệu quả và đi vào nề nếp, chất lượng giải quyết hồ sơ đã có sự cải thiện rõ rệt, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 97,37%; 59/63 địa phương đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

.

Hiện nay, VPCP đang tiếp tục tập trung nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

.

Với vai trò thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, thường trực Tổ Công của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2020 đã tổ chức 05 Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để tiếp nhận, đề xuất xử lý 241 phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, nâng tổng số hội nghị, đối thoại lên 33 cuộc trong giai đoạn 2016-2020 với tổng số 441 nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc được kiến nghị xử lý.

.

Trong năm 2020, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức 8 buổi kiểm tra chuyên đề về cải cách TTHC, môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử với 22 bộ, cơ quan ngang bộ; 18 địa phương 3 miền, kịp thời phát hiện nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và đã kiến nghị các giải pháp tháo gỡ.

.

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn xã Nguyễn Việt Hùng. Ảnh: Quang Hiếu

Điểm sáng trong tham mưu chống dịch COVID-19

.

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn xã Nguyễn Việt Hùng cho biết năm 2020 Vụ có nhiều điểm sáng nổi bật, trong đó có công tác tham mưu trong chống dịch COVID-19.

.

Trong công tác chống dịch COVID-19, Vụ bám sát và thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, tham mưu, đề xuất các giải pháp, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo 6/7 Chỉ thị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

.

Trong cao điểm chống dịch COVID-19, nhất là trong tháng 2, 3, 4/2020 toàn Vụ tập trung cao độ không kể ngày đêm hoàn thành chất lượng trên 100 báo cáo về tình hình dịch COVID-19, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trình Chính phủ xem xét, quyết định.

.

"Nhiều văn bản có thời gian tính bằng giờ, xử lý ngay trong ngày làm việc, sáng họp chiều ban hành, chiều họp tối ban hành", Phó Vụ trưởng Nguyễn Việt Hùng cho biết.

.

Vụ Khoa giáo Văn xã cũng bám sát tham mưu, triển khai nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của lãnh đạo VPCP trong công tác phòng chống dịch; phục vụ hơn 40 cuộc họp Chính phủ, gần 60 cuộc họp của Ban chỉ đạo chống dịch, có đợt cao điểm phục vụ 5 cuộc họp chống dịch trong vòng 1 tuần. Nhiều văn bản chỉ đạo của Chính phủ về công tác chống dịch COVID-19 được ban hành khẩn trương, kịp thời, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao.

Gia Huy