B?i d??ng n?ng cao n?ng l?c QLNN cho c?ng ch?c tr? ? x?

08:40 | 23/04/2014

(Chinhphu.vn) - Th? t??ng Ch?nh ph? v?a ph? duy?t ?? ?n b?i d??ng n?ng cao n?ng l?c qu?n l? nh? n??c cho c?n b?, c?ng ch?c tr? ? x? giai ?o?n 2014 - 2020 v?i m?c ti?u ph?n ??u ??n n?m 2020 b?i d??ng, n?ng cao n?ng l?c cho...

N?ng cao ? th?c t? h?c, t? b?i d??ng

10:38 | 23/04/2014

(Chinhphu.vn) ? Nh?m khuy?n kh?ch c?ng ch?c, vi?n ch?c n?ng cao ? th?c v? tinh th?n t? h?c, t? b?i d??ng n?ng l?c chuy?n m?n v? trau d?i ??o ??c c?ng v?, ???c s? ??ng ? c?a B? tr??ng, Ch? nhi?m V?n ph?ng Ch?nh ph? (VPCP), ng?y 23/4, VPCP t?...

Chung tay gi?p ?? ?o?n vi?n c?ng ?o?n g?p ho?n c?nh kh? kh?n

09:13 | 18/04/2014

(Chinhphu.vn) ? Ng?y 17/4, ??ng ?y, Ban Ch?p h?nh C?ng ?o?n V?n ph?ng Ch?nh ph? (VPCP) ?? ??n th?m v? trao s? ti?n 122 tri?u ??ng quy?n g?p ???c trong c?n b?, ?o?n vi?n C?ng ?o?n VPCP cho gia ??nh anh Nguy?n M?nh C??ng, l? ?o?n vi?n sinh ho?t t?i C?ng ?o?n...