Hà Nội

VPCP thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tại VPCP.

25/05/2023 15:58
VPCP thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Ảnh 1.

VPCP phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch cụ thể hóa các nội dung tại Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của VPCP.

Theo đó, phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" được xác định là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên của các đơn vị; gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

VPCP phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và đồng bộ trong VPCP; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động thường xuyên cũng như trong quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác tham mưu, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua.

Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng

Về thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, VPCP tiếp tục quán triệt thực hiện việc xây dựng môi trường làm việc văn hóa, hiệu quả; xây dựng hình ảnh, tác phong của cán bộ, công chức chuyên nghiệp. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động VPCP duy trì tốt việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bám sát chương trình của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội để bảo đảm Chương trình công tác của Chính phủ năm 2023 có tính bao quát, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng; phấn đấu bảo đảm phục vụ tốt Chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; thường xuyên đôn đốc tiến độ các đề án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; bảo đảm kỷ luật kỷ cương thực hiện nhiệm vụ, hạn chế tình trạng nợ đọng văn bản, đề án, nhiệm vụ.

Thi đua lập thành tích xuất sắc góp sức xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; triển khai công việc với tinh thần vì công việc chung dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trên mọi lĩnh vực công tác; nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu tham mưu tổng hợp phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thi đua đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua chuyên đề, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tính chuyên nghiệp cao, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, phương thức làm việc tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển của VPCP và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và xử lý các hồ sơ công việc đúng thẩm quyền, đúng quy định. Tham mưu nghiên cứu, soạn thảo, thẩm tra, trình ban hành các văn bản pháp luật, quy định chính sách bảo đảm chất lượng, kịp thời. Thực hiện tốt chức năng điều phối và ý kiến đánh giá độc lập. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan để nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, báo cáo, tờ trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và công tác đối ngoại. 

Chủ động theo sát tình hình thực tiễn, các vấn đề nóng, nhạy cảm trong dư luận xã hội để kịp thời đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp. Tích cực phát hiện đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các quy định không còn phù hợp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Các vướng mắc cần được xử lý đứt điểm, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và thời gian xử lý. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đưa quyết sách, chỉ đạo, điều hành vào cuộc sống.

Tiếp tục tham mưu có hiệu quả công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành... Tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành triển khai công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số quốc gia.

Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác định hướng thông tin truyền thông. Chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp; phối hợp với các Bộ, cơ quan phản ứng, xử lý kịp thời các sự cố truyền thông. Thực hiện tốt cơ chế Người phát ngôn của Chính phủ. Phát huy có hiệu quả kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Tham mưu, phục vụ tốt các phiên họp Chính phủ, các hội nghị của Chính phủ; các cuộc họp, làm việc, công tác của Lãnh đạo Chính phủ bảo đảm khoa học, chủ động, chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Quản lý tài chính, tài sản theo đúng quy định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chuyên nghiệp, an toàn, an ninh, văn minh, tiết kiệm.

Các đơn vị sự nghiệp tháo gỡ khó khăn, đổi mới, năng động, sáng tạo, phục tốt nhiệm vụ chính trị và nâng cao năng lực cạnh tranh theo cơ chế thị trường, tăng tính tự chủ.

Hoàn thiện các quy chế, quy định của VPCP bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, gắn với phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị bảo đảm rõ hơn về thẩm quyền, rõ người, rõ việc, tránh giao thoa. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức "vừa có đức, vừa có tài", đổi mới và làm tốt hơn nữa công tác cán bộ (tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc; quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có năng lực, cán bộ trẻ; luân chuyển cán bộ).

Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

VPCP thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhiệm vụ; thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất. Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ. Phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, động viên khen thưởng kịp thời. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động.

Thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên từ khâu lập kế hoạch và chi tiêu trong phạm vi dự toán/ mức kinh phí được giao; khuyến khích việc khoán chi phí đến từng phòng/ban/bộ phận trực thuộc đơn vị hoặc từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa các dịch vụ hành chính công để tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, thời gian lao động tại các đơn vị trong VPCP.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp thực hiện như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của VPCP về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Cấp uỷ đảng, Trưởng các Vụ, Cục, đơn vị trong VPCP căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo và triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo đúng tiến độ.

Tiếp tục hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi VPCP quản lý theo thẩm quyền gắn với xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động và thời gian lao động. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với các Vụ, Cục, đơn vị. 

Thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Kịp thời phát hiện, động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua...

Hoàng Giang

Top