Hà Nội

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

(Chinhphu.vn) - Đảng ủy Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.

15/09/2023 16:22
Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị - Ảnh 1.

Đảng ủy VPCP học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh: VGP

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về vai trò, vị trí công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời góp phần tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, cổ vũ, động viên toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy đảng các cấp.

Bên cạnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hóa nội dung, hình thức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các nhiệm kỳ, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương các nhiệm kỳ... Tiếp tục phân tích, giải thích sâu sắc cơ sở lý luận, thực tiễn và nội hàm xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nêu bật trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Tuyên truyền tình hình, kết quả nổi bật, những giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên và người lao động tiêu biểu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung giới thiệu những mô hình mới, sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, giáo dục chính trị, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng; những kiến nghị, đề xuất về giải pháp xây dựng văn hóa trong Đảng, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tuyên truyền những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống "diễn biến hòa bình"; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ. Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân tham gia viết tin, bài về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động 

Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với nội dung và hình thức như mở chuyên mục, xây dựng chuyên đề, tổ chức các bài viết, sản phẩm truyền thông có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú về từng nội dung tuyên truyền; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, tổ chức các cuộc thi...

Phát huy hiệu quả hình thức tuyên truyền miệng, tập hợp đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên để tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; mời các chuyên gia có uy tín, người am hiểu sâu về từng lĩnh vực để trao đổi, giới thiệu, đăng, phát những nội dung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống "diễn biến hòa bình".

Đảng ủy VPCP yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động gắn với việc triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công tác tuyên truyền.

Đảng ủy Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, ý thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc nắm chắc và dự báo sát hợp tình hình tư tưởng của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; từ đó kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy Văn phòng Chính phủ các giải pháp tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các cuộc thi về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước.

Vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội; thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Hoàng Giang

Top