Hà Nội

VPCP tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Chinhphu.vn) – Thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống để cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan phấn đấu, rèn luyện với 5 tiêu chí cơ bản: Lập trường, tư tưởng; công tác chuyên môn; đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành nội quy, quy định và tinh thần hợp tác quốc tế.

11/05/2015 14:14

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ĐUK về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng liệu quả công tác chính trị, tư tưởng đến từng cán bộ, đảng viên, VPCP đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc với nội dung, chương trình cụ thể, phù hợp với từng đảng bộ, chi bộ.

Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ, bảo đảm việc học tập và làm theo tấm gương của Bác được tất cả đảng viên, cán bộ, công chức VPCP tự giác, tích cực tham gia với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Việc học tập đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong VPCP. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo các Vụ, Cục đơn vị được nâng cao.

Cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác chính là những việc cụ thể, thiết thực hàng ngày trong thực hiện công việc chuyên môn và trong sinh hoạt đoàn thể. Mỗi cá nhân tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công việc, chủ động sáng tạo thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, có nhiều tập thể, cá nhân điển hình từ các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí làm công tác tham mưu, tổng hợp đến phục vụ, hậu cần đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiền phong gương mẫu, tận tụy trong công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPCP đã chú trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, với những phong trào thi đua, việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong cán bộ, đảng viên như: Xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng tin học để rút ngắn thời gian, tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, điện thoại, xăng xe, giữ gìn bảo quản tài sản, trang thiết bị cơ quan…, nhất là trong việc gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tại VPCP, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã đi vào nề nếp, thiết thực, góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của tổ chức cơ sở đảng, đã dần trở thành công việc thường xuyên trong cơ quan, đơn vị. Nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo tìm những cách làm hay, phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình.

Trong công tác chính trị tư tưởng, các cấp ủy đảng đã đổi mới phương pháp lãnh đạo tạo ra những chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao nhận thức hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng đã có bước chuyển biến. Các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình.

Trong thời gian tiếp theo, VPCP tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy và người đứng đầu; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện cho phù hợp và có hiệu quả.

VPCP tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Chủ động nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là các vấn đề nhạy cảm, để tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm ngay từ chi bộ.

Bên cạnh đó, Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên là lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung vào công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản và thực hiện chế độ chính sách; tăng cường kiểm tra việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Huy Anh

Top