Hà Nội

Vai trò cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách TTHC

(Chinhphu.vn) - Những kết quả tích cực và nổi bật trong công tác cải cách TTHC trong thời gian qua có vai trò to lớn của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử.

25/08/2020 17:20

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan phát biểu tham luận. Ảnh: Hoàng Giang

Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử ngày càng cải thiện

.

Phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chiều 25/8, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan nhấn mạnh về vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử.

.

Ông Ngô Hải Phan đặc biệt nhấn mạnh về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ, sự phấn đấu, nỗ lực của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước được nâng lên; cải cách thủ tục hành chính, chính phủ điện tử ngày càng phát triển, có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; môi trường kinh doanh và chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam ngày càng được cải thiện trong bảng xếp hạng khu vực và thế giới; góp phần củng cố vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

.

Trong những kết quả chung đó, có sự đóng góp của mỗi tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó có Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.

.

Theo Báo cáo đánh giá về Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, năm 2016, Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) của Việt Nam xếp hạng thứ 89/193 quốc gia, tăng 10 bậc, trong đó chỉ số thành phần về dịch vụ công trực tuyến (OSI) tăng 08 bậc, lên thứ hạng 74/193 quốc gia (so với năm 2014); đến năm 2018, Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam xếp hạng thứ 88/193 quốc gia, tăng 01 bậc, trong đó chỉ số thành phần về dịch vụ công trực tuyến (OSI) tăng 15 bậc, lên thứ hạng 59/193 quốc gia (so với năm 2016).

.

Trong những kết quả này có vai trò to lớn của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử.

.

Trên cơ sở định hướng chiến lược của Đảng, Đảng ủy VPCP đã chỉ ra những định hướng quan trọng nhất về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhấn mạnh những chủ trương, phương hướng, những chỉ đạo về nguyên tắc. Từ đó, Đảng ủy Cục Kiểm soát TTHC đã triển khai phổ biến, tuyên truyền, quán triệt cho đảng viên, công chức trong Đảng ủy các văn bản của Trung ương và đảng ủy cấp trên, hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cá nhân để thực hiện, góp phần đưa các định hướng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử đi vào thực tiễn.

.

Nhiều dấu ấn đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo

.

Những dấu ấn đổi mới thể hiện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử được ông Ngô Hải Phan nêu là đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính phủ điện tử và kiểm soát TTHC.

.

Bên cạnh đó là chuyển trọng tâm từ xây dựng thế chế sang hoàn thiện thể chế, tập trung đẩy mạnh cải cách việc giải quyết TTHC; tổ chức lại các đầu mối cơ quan làm công tác cải cách hành chính.

.

Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý dân cư thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Ứng dụng kết quả Cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển mạnh mẽ Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, Chính phủ “phi giấy tờ và quản lý trên cơ sở dữ liệu, chuyển đổi phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

.

Cũng theo ông Ngô Hải Phan, Đảng bộ VPCP đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Người đứng đầu đã vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định được hướng đi đúng, phù hợp, để ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn và có các giải pháp đột phá để thực hiện.

.

Ngoài ra, VPCP phát huy vai trò trong xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đội ngũ cán bộ chủ chốt là những người có vai trò quan trọng, có tính chất quyết định để tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, là cầu nối giữa tổ chức Đảng với quần chúng. Đội ngũ cán bộ chủ chốt quan, trong cơ quan phải thực sự là hạt nhân xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trên cơ sở vì nhiệm vụ chung. Bên cạnh đó là phát huy tính tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên trong nhiệm vụ được giao.

.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ VPCP và các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc gắn liền với nhiệm kỳ XIII của Đảng, đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định của công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, giai đoạn của sự hoàn thiện thể chế, thúc đẩy mạnh hơn sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, do vậy các cấp ủy đảng phải luôn xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

.

Vì vậy, ông Ngô Hải Phan cho biết Cục Kiểm soát TTHC sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ VPCP trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ VPCP.

.

Trong đó có công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành về cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm phục vụ tốt nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; góp phần vào sự thành công chung đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

.

Gia Huy

Top