Hà Nội

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cán bộ, đảng viên VPCP

(Chinhphu.vn) - Cuộc vận động “Đóng góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” đang được phát động rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động VPCP. Nhân dịp này phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ đã có cuộc phỏng vấn đ/c Nguyễn Xuân Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản trị VPCP để hiểu rõ hơn về nội dung quan trọng và ý nghĩa của Cuộc vận động này.

23/07/2012 16:12

Đ/c Nguyễn Xuân Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản trị VPCP. Ảnh: Mai Chi

Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP vừa phát động “Cuộc vận động đóng góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, xin đồng chí cho biết rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động này?

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hướng dẫn số 25- HD-/BTGTW ngày 25/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch Triển khai “Cuộc vận động đóng góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Cuộc vận động này có mục đích, ý nghĩa rất quan trọng: Thứ nhất là nhằm bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên VPCP theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai là góp phần khẳng định và phát huy truyền thống tốt đẹp của cán bộ, đảng viên VPCP, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Yêu cầu của Cuộc vận động này nhằm xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên VPCP dưới dạng những câu nói ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Chính vì vậy chúng tôi tin tưởng rằng những chuẩn mực mới này sẽ luôn hiện hữu, thường trực trong trái tim, khối óc mỗi cán bộ, đảng viên VPCP và chỉ đạo mọi suy nghĩ, việc làm của mỗi chúng ta.

Thưa đồng chí, Cuộc vận động đóng góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” này sẽ tập trung vào những nội dung chủ yếu nào?

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành: Trên cơ sở kế thừa chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP do Đảng ủy VPCP khóa 23 (nhiệm kỳ 2002 – 2010) đã xây dựng, và hướng dẫn số 25-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy VPCP khóa 24 (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đã bổ sung, xây dựng chuẩn mực theo những nội dung chủ yếu như sau:

1. Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội:

2. Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư:

3. Đoàn kết, trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn:

4. Chấp hành kỷ cương, kỷ luật; không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập:

5.Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; trách nhiệm tận tụy với công việc:

Các đơn vị khi triển khai Cuộc vận động này cần lưu ý khái quát hóa các chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù công tác của VPCP; Xây dựng thành các câu nói ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Cuộc vận động này sẽ được tổ chức thực hiện như thế nào tại từng đơn vị thuộc VPCP, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành: Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ cùng với Ban Tuyên giáo Đảng ủy được giao nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ VPCP thực hiện theo yêu cầu chung; phối hợp với Cổng Thông tin điện tử tuyên truyền rộng rãi, đưa tin, bài về thực hiện Cuộc vận động này trong toàn Đảng bộ. Tiếp thu, biên tập ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân và trình Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP.

Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ cùng Ban Tuyên giáo sẽ tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cho đại diện các đảng ủy, chi ủy.

Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc sẽ tổ chức trao đổi, thảo luận dân chủ, rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; phát huy trí tuệ tập thể và sáng kiến của mỗi cá nhân để góp ý xây dựng chuẩn mực phù hợp với đặc điểm chung của VPCP.

Từng cán bộ, đảng viên, quần chúng nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, đóng góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên VPCP. Các cá nhân có thể gửi thẳng ý kiến tham gia đóng góp, xây dựng đến địa chỉ email: chuanmucdaoducvpcp@chinhphu.vn  đồng thời gửi ý kiến đóng góp, xây dựng cho đảng ủy, chi ủy của đơn vị mình để tổng hợp gửi về Bộ phận giúp việc qua Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp và phục vụ cho tổng kết cuộc vận động quan trọng, đầy ý nghĩa này.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mai Chi

Top