Hà Nội

Tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ 25 VPCP: Đổi mới, thiết thực, hiệu quả và phát huy dân chủ

(Chinhphu.vn) – Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) nhiệm kỳ 2015 - 2020 đang được tích cực triển khai đảm bảo đúng tiến độ theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, và tăng cường phát huy dân chủ, bảo đảm chấp hành đúng mọi quy định, quy chế của Đảng.

25/06/2015 17:32

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP. Ảnh: Trung Hiếu

.

Gần 1 tháng nữa Đảng bộ VPCP sẽ tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 25 hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng của toàn Đảng bộ VPCP.  Tính đến thời điểm này, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VPCP đã tổ chức thành công Đại hội.

.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội: Thiết thực, hiệu quả

.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ 25, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành cho biết, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải được đổi mới theo hướng chất lượng, thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức; đồng thời phải phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật kỷ cương trong Ðảng, bảo đảm tăng cường sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động VPCP. Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối về quy trình, thủ tục chuẩn bị Đại hội, các cấp ủy thuộc Đảng bộ VPCP đã cụ thể hóa các nội dung, trong đó công tác xây dựng báo cáo chính trị và chuẩn bị nhân sự, bầu cấp ủy mới được đặc biệt coi trọng.

.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thành cũng cho biết, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP tập trung quán triệt, chỉ đạo cấp ủy, đảng bộ, chi bộ các đơn vị trực thuộc bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, sớm giải quyết những việc mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm, tổ chức tốt công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội.

.

Tại Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lần này, các cấp ủy đương nhiệm có trách nhiệm chuẩn bị nhân sự cho khóa mới theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, trong đó có hướng dẫn tại Quyết định số 244-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Quy chế bầu cử trong Đảng. Đảng ủy VPCP cũng thí điểm tổ chức đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư tại Đại hội Đảng bộ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

.

Về kết quả đại hội của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đồng chí Nguyễn Xuân Thành nhận định, do có sự chỉ đạo cụ thể sát sao, rõ ràng tại Kế hoạch số 42-KH/ĐU của Đảng ủy VPCP cùng với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, quy định của các đảng bộ, chi bộ nên các đại hội đã thu được kết quả thành công tốt đẹp. Đặc biệt ở nội dung bầu cấp ủy khóa mới, hầu hết kết quả bầu cử tại các đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều đúng theo giới thiệu của cấp ủy đương nhiệm. “Đây thực sự là kết quả đáng phấn khởi, thể hiện trách nhiệm cao của các cấp ủy đương nhiệm, phản ánh đúng tâm tư, nguyên vọng của cán bộ, đảng viên tại các đơn vị trực thuộc VPCP”, đồng chí Nguyên Xuân Thành cho biết.

.

Báo cáo chính trị tập trung 2 nội dung chính

.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành cho biết, để xây dựng báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy VPCP đã tổ chức xin ý kiến của cấp ủy cấp trên, sự tham gia góp ý của các đồng chí cán bộ hưu trí, cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ trực thuộc VPCP. Đặc biệt, báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội lần này sẽ kiểm điểm rõ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau khi Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phê duyệt, Đảng ủy VPCP sẽ tiếp thu ý kiến, chắt lọc, chỉnh sửa, hoàn thiện.

.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ VPCP lần này nêu bật hai nội dungchính: Tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, hạn chế để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, biện pháp khắc phục hạn chế về công tác Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015, trong đó tập trung vào các mặt công tác chính về việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng gắn với xây dựng cơ quan và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận…; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra một số tiêu chí cụ thể và biên pháp thực hiện.

.

Công tác nhân sự và bầu cấp ủy: Chú ý phát hiện những nhân tố mới

.

Theo ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành, một trong những yêu cầu trong công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy mới là phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, các hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối. Theo đó, về cơ bản nhân sự được chuẩn bị phải dựa trên cơ sở quy hoạch cán bộ, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, trong đó đặc biệt chú ý phát hiện những nhân tố mới có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ, năng lực thực tiễn và có triển vọng phát triển, nhất là những cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

.

“Đồng thời, công tác nhân sự phải được tiến hành theo đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm sự công tâm, khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể Đảng ủy, chống tư tưởng cá nhân, cục bộ”, đồng chí Nguyễn Xuân Thành khẳng định.

.

Trung Hiếu

Top