Hà Nội

Thi đua để đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc

(Chinhphu.vn) - Điểm thuận lợi của Vụ Quan hệ quốc tế (QHQT) là một tập thể đoàn kết, hầu hết đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua của Vụ đã góp phần nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, giảm thấp nhất số lượng văn bản quá hạn xử lý.

11/08/2020 09:34

 

 Đồng chí Đoàn Mạnh Giao, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Quan hệ quốc tế - Ảnh: Thiện Tâm

Triển khai, đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua

.

Vụ QHQT có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại. Trong suốt giai đoạn vừa qua, Chi ủy, lãnh đạo Vụ và Ban chấp hành Công đoàn đã hưởng ứng, triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua của VPCP với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

.

Hàng năm, Vụ QHQT thường xuyên tổ chức, phát động, kêu gọi các công đoàn viên hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thi đua do VPCP, tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” bằng những việc làm cụ thể, tuân thủ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính theo quy định của cơ quan, nỗ lực nâng chất lượng tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, điều hành sát sao, hiệu quả công tác đối ngoại.

.

Các cán bộ Vụ QHQT luôn bảo đảm hoàn thành tốt các công việc được giao trên cơ quan, không nề hà kể cả làm việc ngoài giờ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.

.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm, Ban chấp hành công đoàn Vụ QHQT đều phát động phong trào thi đua riêng của đơn vị, hưởng ứng theo phong trào thi đua do Bộ trưởng, Chủ nhiệm phát động. Năm 2016 VPCP phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; thực hiện tốt khẩu hiệu cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ “Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Trí tuệ - Kỷ cương”, Vụ đã hướng ứng tích cực với chủ đề Đoàn kết, trí tuệ, công tâm, trách nhiệm, kịp thời; năm 2017, Vụ phát động Thi đua xây dựng người cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại: “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, ứng xử văn hóa, tác phong chuyên nghiệp”…Việc vận động các công đoàn viên của Vụ hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, giảm thấp nhất số lượng văn bản quá hạn xử lý.

.

Vụ QHQT luôn nằm trong top các đơn vị có số lượng văn bản phát hành lớn của cơ quan, tổng văn bản đến của Vụ trong giai đoạn 2015-2020 là khoảng hơn 50.000 văn bản trong đó phát hành hơn 20.000 văn bản.

.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của tập thể Chi ủy, lãnh đạo Vụ, Vụ QHQT luôn đề cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn, đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc với chất lượng tham mưu cao, đáp ứng yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, để hướng ứng các phong trào chung, Vụ Quan hệ quốc tế cũng phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

.

Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua

.

Cùng  với công tác thi đua, cán bộ, công chức Vụ QHQT đã tham mưu cho lãnh đạo VPCP tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng đột xuất, động viên kịp thời CBCC có thành tích trong công tác, các hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua, quan tâm đối tượng người lao động trực tiếp; thực hiện chế độ khen thưởng thành tích cống hiến theo quy định.

.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, tập thể và nhiều cá nhân đã được tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cấp cao của Đảng, của Chính phủ, của VPCP, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Chính phủ nước ngoài, xứng đáng với những cố gắng, nỗ lực mà các tập thể, cán bộ, công chức đã không quản khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà cơ quan, đơn vị giao cho.

.

Phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 của Vụ QHQT đã được duy trì thường xuyên và đạt được những kết quả rõ dệt; hình thức, biện pháp và nội dung phát động thi đua cũng có nhiều đổi mới hơn so với giai đoạn trước. Thành tích trong phong trào thi đua của các tập thể và cá nhân giai đoạn này đã góp phần đẩy mạnh các mặt công tác chuyên môn và xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

.

Trong giai đoạn tiếp theo, Vụ QHQT tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; các phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả.

.

Phát huy sức mạnh của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua kết quả thực hiện các phong trào thi đua làm cơ sở để bình chọn, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trước chức trách, nhiệm vụ được giao.

.

Bên cạnh đó, tiếp tục hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; khuyến khích, động viên cán bộ, công chức đoàn kết, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiến hành sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, bình xét thi đua và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo.

.

Vụ cũng đặt mục tiêu đổi mới phương pháp phát động thi đua thiết thực, hiệu quả, có tính lan tỏa; nhân rộng gương điển hình tiên tiến; tuyên truyền về gương người tốt việc tốt trong nội bộ đơn vị.

.

Cùng với đó, rà soát kỹ các tiêu chuẩn, quy định của cơ quan về công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, công khai, dân chủ, công bằng, tạo động lực để tiếp tục hăng hái tham gia phong trào thi đua, có tác dụng đẩy mạnh phong trào thi đua.

.

Gia Huy

Top