Hà Nội

Tạo đòn bẩy để thúc đẩy mạnh mẽ cải cách quy định kinh doanh

(Chinhphu.vn) - Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh nhằm tạo đòn bẩy để thúc đẩy mạnh mẽ cải cách quy định kinh doanh, là công cụ hỗ trợ cải cách, bảo đảm thực hiện hiệu quả và bền vững Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

26/07/2022 10:20
Tạo đòn bảy để thúc đẩy mạnh mẽ cải cách quy định kinh doanh - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: VGP/Gia Huy

Ngày 26/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo "Khung đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh và giải pháp công nghệ phân tích dữ liệu phục vụ thống kê, rà soát, cải cách quy định kinh doanh". Hội thảo nằm trong khuôn khổ hoạt động do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ thông qua Dự án kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND 22 tỉnh, thành phố phía Bắc; đại diện doanh nghiệp, các trường đại học…

Sớm hoàn thiện Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, thời gian qua, Văn phòng Chính phủ (VPCP) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng và đưa vào vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh để thúc đẩy, duy trì tính bền vững, thường xuyên của hoạt động cải cách các quy định kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

VPCP đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và từng bước đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh (nay đổi tên thành Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh), dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh và bộ công cụ đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh.

Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh là công cụ hỗ trợ cải cách, bảo đảm thực hiện hiệu quả và bền vững Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, trọng tâm là cải cách quy định thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; chế độ báo cáo trong các hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm kiếm, khai thác dữ liệu quy định kinh doanh và huy động người dân, doanh nghiệp đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước tham gia vào cải cách các quy định kinh doanh.

Trong qúa trình triển khai xây dựng và phát triển Hệ thống, VPCP thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng tối đa nguồn dữ liệu từ các Bộ, ngành, cơ quan, bảo đảm tránh lãng phí nguồn lực và khai thác một cách tối đa các nguồn dữ liệu đã có, như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để khai thác dữ liệu thủ tục hành chính; Cổng dịch vụ công quốc gia để sử dụng nền tảng định danh, xác thực người dùng, đồng thời, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Ông Ngô Hải Phan cho biết, hội thảo nhằm lắng nghe ý kiến góp ý của đại diện các bộ, ngành, hiệp hội, địa phương và các doanh nghiệp, các chuyên gia góp ý cho Bộ chỉ số đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh và các giải pháp công nghệ để sớm hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định về Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Các ý kiến sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả Cổng tham vấn quy định kinh doanh, tạo đòn by để thúc đẩy mạnh mẽ cải cách quy định kinh doanh, bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ như: cập nhật, công khai dữ liệu quy định kinh doanh; rà soát, đánh giá, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh; tham vấn hiệu quả quy định kinh doanh dự kiến ban hành, phương cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, thu hút được nhiều sáng kiến, đề xuất cải cách của các tổ chức, cá nhân, hiệp hội, doanh nghiệp, địa phương.

Tạo đòn bảy để thúc đẩy mạnh mẽ cải cách quy định kinh doanh - Ảnh 2.

Hội thảo "Khung đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh và giải pháp công nghệ phân tích dữ liệu phục vụ thống kê, rà soát, cải cách quy định kinh doanh" - Ảnh: VGP/Gia Huy

Từ năm 2021 đến nay cắt giảm 1.742 quy định kinh doanh

Theo ông Ngô Hải Phan, mục tiêu mong muốn của Chính phủ trong Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP rất cụ thể và rõ ràng. Đây là chương trình lớn bao trùm nhiều lĩnh vực; lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Từ đó đặt câu hỏi các thủ tục hành chính đã thực sự tạo điều kiện cho doanh nghiệp hay chưa hay vẫn tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý.

Vì vậy, nhằm giảm gánh nặng chi phí cho xã hội, Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ có mục tiêu cắt giảm, đơn giản ít nhất 20% số quy định; cắt giảm ít nhất 20% chi phí thủ tục tại các văn bản đang có hiệu lực tính đến hết ngày 31/5/2020.

Bên cạnh đó, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định mới và thúc đẩy mạnh mẽ cải cách việc thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp

Về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy đinh liên quan đến hoạt động kinh doanh, Cục Kiểm soát TTHC cho biết, năm 2021, thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa, đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tiêu biểu là gây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh (nay đổi thành Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh).

Trong quá trình ban hành văn bản QPPL, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản 1.101 quy định kinh doanh. Trong đó, có 113 yêu cầu kinh doanh; bãi bỏ 455 mặt hàng kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hoá 507 TTHC và 26 chế độ báo cáo (sửa đổi, bổ sung 70 văn bản QPPL).

Cập nhật trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh 6.460 quy định, trong đó, đã duyệt công khai 2.339 quy định. Đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 7 phương án cắt giảm, đơn giản hoá 924 quy định kinh doanh (dự kiến sửa đổi, bổ sung 170 văn bản QPPL)

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, kết quả cải cách quy định kinh doanh đạt được như sau: Tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; tổng số quy định hiện hành đã được cập nhật là 12.451 quy định, trong đó, đã duyệt công khai 9.440 quy định.

Trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định kinh doanh. Tổng số quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa trong 6 tháng đầu năm 2022 là 641 quy định.

Số quy định kinh doanh cắt giảm, đơn giản hóa

Trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (nguồn: Cục Kiểm soát TTHC)

STT

Số lượng QĐKD cắt giảm, đơn giản hóa

30/12/2021

30/6/2022

Tổng số

1

Thủ tục hành chính

507

174

681

2

Tiêu chuẩn, quy chuẩn

0

0

0

3

Yêu cầu, điều kiện

113

26

139

4

Chế độ báo cáo

26

15

41

5

Thủ tục Kiểm tra chuyên ngành/ Sản phẩm hàng hóa KTCN

0/455

0/426

0/881

6

Quy định cấm

0

0

0

Tổng số

1.101

641

1.742

Theo Cục Kiểm soát TTHC, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ từ nay đến cuối năm là ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực thi ngay phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo nguyên tắc một văn bản sửa nhiều văn bản và theo trình tự, thủ tục rút gọn; hoàn thành trong 9 tháng năm 2022 đối với các VB thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Bên cạnh đó, cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời các quy định kinh doanh, kết quả rà soát, phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định kinh doanh dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ hoặc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Hội thảo "Khung đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh và giải pháp công nghệ phân tích dữ liệu phục vụ thống kê, rà soát, cải cách quy định kinh doanh" diễn ra trong vòng 1 ngày (26/7) tại Hà Nội.

Trong đó, VPCP sẽ giới thiệu chức năng và dữ liệu của Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; giới thiệu Bổ chỉ số và Bảng hiện thị các chỉ tiêu đánh giá nỗ lực cải các quy định kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; giới thiệu vai trò và ý nghĩa của Bộ chỉ số đánh giá nỗ lực cải cách quy định và các khuyến nghị, đề xuất cải thiện nâng cao điểm số và xếp hạng của các bộ, ngành...

Gia Huy

Top