Hà Nội

Quán triệt xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng đến từng cán bộ, đảng viên

(Chinhphu.vn) - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cơ quan Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công tác này đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ rèn luyện, tu dưỡng bản thân, từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách được giao.

07/08/2020 11:00

 

 Buổi làm việc giữa Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP về công tác xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng - Ảnh: Gia Huy

Tích cực xây dựng chuẩn mực, đạo đức cán bộ

.

Tính đến hết năm 2019, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ có 26 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (trong đó có 9 Đảng bộ cơ sở và 17 chi bộ) với 1.150 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ còn có 19 ủy viên vì 2 ủy viên nghỉ hưu và chuyển công tác khác.

.

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng kế hoạch và triển khai các công việc cụ thể thuộc nhóm giải pháp mà tập thể lãnh đạo và Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã đề ra sau kiểm điểm; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Những kết quả cụ thể về việc sửa chữa, khắc phục, hạn chế khuyết điểm đã tạo chuyển biến ngày càng tốt hơn trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Chính phủ. Qua triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, nhất là cách làm mới, thiết thực, hiệu quả trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã có tác dụng bổ sung kinh nghiệm cho tập thể lãnh đạo, cấp ủy các cấp trong chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 như là việc làm thường xuyên.

.

Căn cứ Quyết định số 594-QĐ/ĐU của Đảng ủy Văn phòng Chính phủ ban hành chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ; Ban Thường vụ chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thiện xây dựng chuẩn mực, đạo đức cán bộ, Đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tiêu chí ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng đơn vị. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã đưa nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, chú trọng vào thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm trong thực thi công vụ, xây dựng khẩu hiệu chung của cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” làm cơ sở để cán bộ, đảng viên cơ quan rèn luyện, phấn đấu.

.

Thực hiện yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên dự bị, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trong Đảng bộ, cử nhiều đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Đảng ủy khối tổ chức.

.

Với mục đích nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng, xử lý các tình huống cụ thể ở chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đối tượng là cấp ủy viên các cấp, thành viên các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ, với số lượng hàng trăm đảng viên tham dự.

.

Công tác dân vận tại Văn phòng Chính phủ được tập trung vào việc tham mưu xử lý công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả để kịp thời triển khai các chủ trương, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã thường xuyên quán triệt với các cấp ủy, cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò của công tác dân vận, xác định trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức Đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị ,Ban Chấp hành các đoàn thể, trước hết là người đứng đầu đối với công tác dân vận. Văn phòng Chính phủ cũng thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức nghiêm chỉnh thực hiện đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân; đưa nội dung công tác dân vận vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Đảng ủy, chi ủy và tại các cuộc làm việc của cấp ủy với tổ chức đoàn thể trực thuộc, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận.

.

Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp và đảm bảo hậu cần của Văn phòng Chính phủ. Các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Văn phòng Chính phủ cũng xây dựng chương trình công tác dân vận với những nội dung, thời gian thực hiện cụ thể, trong đó yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dân vận gắn với thực hiện chuyên đề học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

.

Luôn luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Văn phòng Chính phủ đã giảm bớt thủ tục hành chính giấy tờ, giảm bớt đầu mối, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc xử lý công việc hàng ngày và thẩm tra các dự án của các Bộ, ngành và địa phương, bảo đảm chất lượng và thời gian.

.

Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao trên các mặt công tác để xây dựng kế hoạch triển khai chương trình, công tác của các vụ, cục, đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt cũng góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác, góp phần ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã thể hiện trên nhiều lĩnh vực như công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công tác quy hoạch, tiếp nhận, luân chuyển, lương, khen thưởng, kỷ luật, tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý sau thanh tra, thực hiện kê khai tài sản. Thực hiện việc công khai tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong xây dựng cơ bản mua sắm thiết bị và chi tiêu thường xuyên đều bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng theo đúng quy định của Nhà nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức, trách nhiệm được tăng cường thực hiện đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ công chức trẻ; đồng thời thực hiện tốt dân chủ trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp.

.

Văn phòng Chính phủ cũng thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm quyền quyết định giám sát, kiểm tra của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật và quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị. Tất cả các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, viên chức, công tác tài chính đều được công khai, minh bạch trong cơ quan, đơn vị để mọi người biết và tổ chức kiểm tra trong quá trình thực hiện. Các trường hợp kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức đều được niêm yết công khai tại cơ quan để lấy ý kiến trước khi quyết định.

.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của VPCP diễn ra vào tháng 12/2019, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành khẳng định, trong năm 2019, Đảng bộ VPCP đã phát huy vai trò lãnh đạo trên các mặt công tác của cơ quan, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

.

Trong đó, đã tổ chức học tập, quán triệt và ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 9, 10, 11 khoá XII. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Kế hoạch, hướng dẫn và thành lập các tiểu ban, bộ phận giúp việc về chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

.

Đảng bộ VPCP cũng ban hành Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Quy định của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tích cực tham gia các Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

.

Trong năm 2019, Đảng bộ VPCP đã quyết định hoặc cho ý kiến về công tác cán bộ theo thẩm quyền; kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ và các bộ phận giúp việc; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 1 đảng viên. Chú trọng tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận và bồi dưỡng kết nạp đảng.

.

Các Đảng bộ, chi bộ duy trì chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phối hợp có hiệu quả với lãnh đạo cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác.

.

Tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm, kịp thời việc kiểm điểm, xem xét kỷ luật đối với đảng viên có vi phạm theo đúng quy định. Chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực thi nhiệm vụ chính trị của VPCP.

.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, Đảng bộ VPCP tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ VPCP. Đồng thời đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý, phát triển đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng. Làm tốt công tác lãnh đạo các đoàn thể, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo.

.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ tới đang được triển khai đúng tiến độ theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, chấp hành đúng quy định, quy chế của Đảng.

.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cơ quan Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công tác này đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ rèn luyện, tu dưỡng bản thân, từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách được giao.

.

Vĩnh Hoàng

Top