Hà Nội

Khẳng định vai trò của Chi bộ trong thực hiện chức năng tham mưu

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt. Vai trò lãnh đạo của chi bộ tốt sẽ bảo đảm giữ vững sức chiến đấu của chi bộ, ngược lại sức chiến đấu của chi bộ tốt sẽ là động lực thúc đẩy nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ.

25/08/2020 18:31

Thấm nhuần lời dạy của Bác, thực hiện các Nghị quyết Trung ương và các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ các Vụ làm công tác tham mưu của Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã luôn phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ VPCP và cao hơn nữa là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

.

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập Bùi Xuân Dự phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Giang

Chuẩn bị nhiều tài liệu có tầm chiến lược

.

Chi bộ Vụ Thư ký - Biên tập là một chi bộ trẻ và đặc thù. Chi bộ được thành lập và hoạt động từ tháng 4 năm 2008 với vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị là giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ về biên tập, soạn thảo các văn kiện, tài liệu phục vụ Thủ tướng Chính phủ.

.

Đồng chí Bùi Xuân Dự, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập cho biết, trong hơn 12 năm qua, với nhiều đảng viên là chuyên gia cao cấp, trợ lý, thư ký lãnh đạo Chính phủ, Chi bộ Vụ Thư ký - Biên tập đã tham gia chuẩn bị nhiều tài liệu, trong đó có những tài liệu quan trọng có tầm chiến lược như các văn kiện phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Trung ương Đảng, Quốc hội.

.

Công tác thư ký - biên tập, nhất là biên tập tài liệu phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực với yêu cầu cao, thường xuyên phải chuẩn bị tài liệu gấp; đòi hỏi người làm công tác này phải trung thành, tận tụy, chính trực, thận trọng và kín kẽ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đơn vị phải bảo đảm đúng vai trò, trách nhiệm, đúng quy trình và sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo VPCP và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị.

.

Ý thức được đây là những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, yêu cầu của các cấp lãnh đạo, nhất là Thủ tướng Chính phủ ngày càng cao, Chi ủy, lãnh đạo Vụ luôn thống nhất ý chí, nỗ lực, không quản thời gian, công sức vượt qua khó khăn, chuẩn bị kỹ về chuyên môn với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm... Các đồng chí trong Chi bộ thường xuyên làm việc không kể thứ Bảy, Chủ nhật, ngoài giờ hành chính, nhiều khi phải làm thâu đêm. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng các đồng chí trong đơn vị luôn tự hào với công việc được giao, tận tâm, tận lực làm việc và đã có đóng góp nhất định vào hoàn thành nhiệm vụ chung. Những Văn kiện Đại hội Đảng được thông qua, những Nghị quyết của Trung ương được ban hành hoặc những tham mưu, đề xuất, kiến nghị được Thủ tướng bút phê ‘đồng ý’ hay những ý tứ được sử dụng là những niềm vui, niềm động viên đối với đảng viên của Chi bộ.

.

Theo đồng chí Bùi Xuân Dự, đối với người làm công việc thư ký - biên tập, không có tài liệu nào được coi là đã chuẩn bị một cách hoàn hảo. Nếu còn thời gian thì còn suy ngẫm, còn tìm hiểu và còn tiếp tục hoàn thiện. Cùng với ý thức rõ những khó khăn, thách thức và hạn chế, cần tiếp tục không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chuẩn bị biên tập, Chi bộ đã lãnh đạo các đảng viên trong đơn vị chủ động, tích cực nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để kịp thời quán triệt, áp dụng vào xử lý công việc chuyên môn. Đây được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên.

.

Cấp uỷ và Lãnh đạo Vụ thường xuyên trao đổi, nắm chắc khối lượng, đặc điểm và thời gian từng nhiệm vụ công tác mà mỗi đảng viên phải đảm nhiệm để bố trí, phân công thực hiện. Chi ủy và lãnh đạo đơn vị đã chủ động tổng kết, xây dựng trình ban hành Quy chế về chuẩn bị, biên tập tài liệu phục vụ Thủ tướng Chính phủ. Luôn đề cao kỷ cương, trách nhiệm, tinh thần phối hợp, hỗ trợ công tác. Phát huy tốt nhất năng lực, sở trường và sự sáng tạo của tất cả các cán bộ trong đơn vị theo hướng giỏi một việc, biết nhiều việc, đồng thời lắng nghe, huy động được ý kiến, kiến thức của các cá nhân, tổ chức hướng tới nâng tầm công tác biên tập ngày càng toàn diện hơn, cả về nội dung và phong cách…

.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng Trần Anh Tiến phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Giang

Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

.

Vụ Kinh tế tổng hợp với chức năng nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao là tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp; mỗi năm tiếp nhận khoảng 11 nghìn văn bản đến, phát hành khoảng 3 nghìn bản.

.

Đồng chí Trần Anh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, lãnh đạo VPCP, với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, Chi bộ Vụ Kinh tế tổng hợp đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị, đóng góp vào công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kết quả công tác chung của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2015-2020.

.

Một số kết quả công tác nổi bật trong công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015-2020 của Vụ Kinh tế tổng hợp như: Chủ trì, tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NĐ-CP hằng năm về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc khối kinh tế tổng hợp. Trong 5 năm đã chủ trì thẩm tra, trình ban hành 209 Nghị định của Chính phủ; 86 Quyết định quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ và nhiều báo cáo quan trọng của Chính phủ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để chủ động kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra…

.

Chi bộ Vụ Kinh tế tổng hợp nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tập thể Chi bộ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp…

.

 Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Nguyễn Vũ Quang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Giang

Nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ

.

Chi bộ Vụ Công nghiệp được tách từ Chi bộ Vụ Kinh tế ngành để phù hợp với việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của VPCP. Đồng chí Nguyễn Vũ Quang, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp cho biết, tuy có thay đổi về tổ chức và đảng viên nhưng Chi bộ Vụ Công nghiệp đã nhanh chóng ổn định, giữ vững nề nếp sinh hoạt, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, động viên đảng viên, công chức phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giúp lãnh đạo VPCP thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực được giao.

.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy VPCP, của Lãnh đạo VPCP, Chi bộ luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm chính trị được giao; đảng viên, công chức của Chi bộ luôn có lập trường tư tưởng ổn định, vững vàng.

.

Vụ Công nghiệp có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Công nghiệp, dầu khí, giao thông vận tải, xây dựng, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Đây là các lĩnh vực quan trọng, có vai trò quyết định trong đầu tư phát triển của đất nước nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

.

Trong nhiệm kỳ qua, Vụ Công nghiệp luôn là một trong những đơn vị hàng đầu về số lượng văn bản tiếp nhận và xử lý, trong đó có nhiều văn bản quan trọng về chiến lược, quy hoạch phát triển, tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực (giao thông vận tải, điện, dầu khí, xây dựng, khoáng sản...), các dự án quan trọng quốc gia (sân bay Long Thành, thủy điện Lai Châu, đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, một số dự án dầu khí...), tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đề xuất một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, xử lý một số công việc quan trọng, phức tạp như vấn đề điện hạt nhân, khai thác dầu khí trên biển Đông, phát triển năng lượng tái tạo... đặc biệt đã tham mưu ban hành Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch để giải quyết được vướng mắc trong công tác quy hoạch giai đoạn chuyển tiếp đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, tham mưu ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đã có tác dụng tích cực trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, bước đầu giảm tai nạn giao thông, số người chết do tai nạn giao thông giảm mạnh...

.

Thấm nhuần lời dạy của Bác về sức chiến đấu của Chi bộ, thực hiện các Nghị quyết Trung ương và các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Chi ủy Chi bộ thường xuyên quán triệt đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ về ý nghĩa sức chiến đấu của Chi bộ góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ VPCP và cao hơn nữa là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

.

 Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế Đồng chí Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Giang

Giữ vững tư tưởng lập trường theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước

.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế cho biết, nhận thức sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực đem lại nhiều thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, mỗi đảng viên trong Chi bộ Vụ quan hệ quốc tế luôn được quán triệt tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tư duy, hoàn thiện phẩm chất, giữ vững tư tưởng lập trường chính trị theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Vụ Quan hệ quốc tế đã đổi mới phong cách và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm của Chi bộ, Chi ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng tới toàn bộ đảng viên để thực hiện, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

.

Chi ủy Vụ Quan hệ quốc tế đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do VPCP phát động, thể hiện qua việc làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng và triển khai các chính sách trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại theo định hướng của Đại hội XII của Đảng; tham mưu và kiến nghị về các hoạt động đối ngoại song phương với các nước; đáng chú ý là việc nâng cấp quan hệ với một số đối tác lớn; tham mưu có chất lượng và hiệu quả cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định, quyết định, hướng dẫn và kiện toàn cơ chế chính sách về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi; tham mưu để nâng cao hiệu quả đầu tư công, tăng cường quản lý, thu hút FDI…

.

Nhật Thy

Top