Hà Nội

Hướng dẫn triển khai Cuộc vận động tới từng đơn vị

(Chinhphu.vn)-Chiều nay (18/7), Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của các thành viên về việc hướng dẫn triển khai “Cuộc vận động đóng góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới các đơn vị trực thuộc VPCP.

18/07/2012 17:58

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Chi

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản trị VPCP cho biết, đây là Cuộc vận động có ý nghĩa lớn nhằm bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Với mục đích, yêu cầu phải cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù công tác của VPCP; xây dựng thành các khẩu hiệu, câu nói ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện để cán bộ, đảng viên, người lao động VPCP luôn tâm niệm làm theo đòi hỏi công tác hướng dẫn triển khai Cuộc vận động tới từng Chi ủy, Đảng ủy phải chi tiết, cụ thể, rõ ràng.

Hầu hết các thành viên của Bộ phận giúp việc đều thống nhất Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 9/07/2012 của Đảng ủy VPCP đã đề ra nội dung cũng như các bước tổ chức thực hiện đầy đủ, cụ thể. Trong đó điểm mới và nổi bật là đề cao tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cùng góp ý kiến cho công việc chung của cơ quan, đơn vị, nhằm bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo ý kiến của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP về triển khai Cuộc vận động này, trên cơ sở kế thừa chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP do Đảng ủy VPCP khóa 23 (nhiệm kỳ 2002 – 2010) đã xây dựng cũng như những nội dung chủ yếu mà Đảng ủy VPCP khóa 24 (nhiệm kỳ 2010-2015) gợi ý như: Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; Đoàn kết, trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; Chấp hành kỷ cương, kỷ luật; không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập; Chuẩn mực văn hóa nghề nghiệp; trách nhiệm, tận tụy với công việc. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trực tiếp đóng góp ý kiến, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào địa chỉ email: chuanmucdaoducvpcp@chinhphu.vn hoặc gửi bằng văn bản đến Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng ủy).

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tổ chức tuyên truyền rộng rãi về việc triển khai Cuộc vận động trong Đảng bộ VPCP Trên Trang tin điện tử VPCP.

Dự kiến thứ 6 (20/7), Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP sẽ tổ chức cuộc họp hướng dẫn chi tiết các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc triển khai Cuộc vận động này một cách chi tiết, cụ thể.

Mai Chi

Top