Hà Nội

Giao phụ trách các Vụ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định giao ông Nguyễn Vũ Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, tạm thời phụ trách Vụ Công nghiệp kể từ ngày 01/10/2020 đến khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Công nghiệp.

01/10/2020 18:06

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP quyết định giao ông Bùi Công Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, tạm thời phụ trách Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ kể từ ngày 01/10/2020 đến khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.


 

Top