Hà Nội

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đạt nhiều kết quả quan trọng

(Chinhphu.vn) - Năm 2018, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ như: Cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá thành Nghị quyết, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phối hợp với đảng đoàn, ban án sự đảng, lãnh đạo của ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…

28/01/2019 16:31

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí thông tin về kết quả công tác năm 2018 và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của Đảng bộ Khối. Ảnh: Hoàng Anh

.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ, tổ chức đảng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối.

.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương về rà soát, sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường.

.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng chủ động, bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng. Năm 2018, Đảng uỷ đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình, mẫu văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong năm, đã kiểm tra, giám sát 11 đảng bộ trực thuộc; trực tiếp làm việc với 183 tổ chức đảng ủy cơ sở. Thực hiện bổ sung, kiện toàn Uỷ ban kiểm tra 12 đảng ủy trực thuộc; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

.

Công tác dân vận được tăng cường; hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác…

.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cho biết, năm 2018, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết, ổn định. Cấp ủy các cấp tăng cường phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn được giao.

.

Cùng với đó, gần 7 vạn đảng viên và hơn 11 vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Trung ương ở khắp các vùng, miền của Tổ quốc và ở ngoài nước luôn nỗ lực công tác, rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục tỏ rõ sự kiên định với lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, luôn nêu gương với quần chúng và quyết liệt đấu tranh với suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

.

Năm 2019, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phấn đấu 100% đảng viên, quần chúng trong các cơ quan Trung ương được học tập, quán triệt và phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng uỷ Khối.

.

Phấn đấu 100% chi bộ quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo và xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ở chi bộ; phấn đấu 100% đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình dân vận.

.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 6.000 quần chúng ưu tú, kết nạp trên 3.500 đảng viên mới. Đạt 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tổng số các tổ chức Đảng trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 70% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng uỷ và uỷ ban kiểm tra đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

.

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

.

Theo đó, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ trực thuộc tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ.

.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW của BCH Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên BCH Trung ương; chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối theo Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và công tác dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối.

.

Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan trình Bộ Chính trị điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương” cho phù hợp với tình hình mới; phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII. Tiếp tục thực hiện công tác cán bộ tập trung vào 2 trọng tâm, 5 đột phá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8 và Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị.

.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng ngay từ cấp chi bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng…

.

Hoàng Anh

Top