Hà Nội

Công khai dự toán phí tham quan Hội trường Thống Nhất

(Chinhphu.vn) - Ngày 13/3, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-VPCP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Văn phòng Chính phủ (nội dung về phí, lệ phí) về phí tham quan Hội trường Thống Nhất.

15/03/2024 17:45

Theo đó, Văn phòng Chính phủ công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 (nội dung về phí, lệ phí) theo Phụ lục đính kèm về phí tham quan Hội trường Thống Nhất.

Số liệu công khai dự toán ngân sách năm 2024 (nội dung về phí, lệ phí) tại Điều 1 căn cứ theo Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quyết định số 135/QĐ-VPCP ngày 11/3/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc giao dự toán phí tham quan Dinh Độc Lập năm 2024. Trường hợp số giao dự toán được điều chỉnh, Văn phòng Chính phủ thực hiện điều chỉnh công khai theo văn bản của cấp có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Kế toán trưởng Văn phòng Chính phủ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chi tiết xem tại đây


Top