Hà Nội

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024

(Chinhphu.vn) - Ngày 16/2, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 77/QĐ-VPCP về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Văn phòng Chính phủ.

20/02/2024 14:35

Theo đó, Văn phòng Chính phủ công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của VPCP (theo các biểu đính kèm).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổng TTĐT Chính phủ thực hiện việc công khai trên trang tin điện tử Văn phòng Chính phủ.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Kế toán trưởng VPCP và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chi tiết xem tại đây

Top