Hà Nội

VỤ KHOA GIÁO- VĂN XÃ

10/12/2010 17:30

VỤ KHOA GIÁO- VĂN XÃ

Chức vụ Họ và tên
 Vụ trưởng  Chu Đức Nhuận
 Phó Vụ trưởng  Nguyễn Việt Hùng
 Phó Vụ trưởng  Nguyễn Cửu Đức
 Phó Vụ trưởng  Đào Duy Tuấn

 

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 1215/QĐ-VPCP ngày 15/12/2016):

Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và nguồn nhân lực; môi trường và phát triển bền vững; khắc phục hậu quả môi trường sau chiến tranh; văn hoá, thể thao, du lịch; hôn nhân và gia đình; thông tin báo chí; công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, Internet; y tế, dân số; lao động, thương binh và xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm.

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 3 Quyết định này, Vụ Khoa giáo - Văn xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, công việc thường xuyên khác về các lĩnh vực:

a) Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao và phát triển công nghệ;

b) Sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá và dịch vụ; ứng dụng và phát triển năng lượng hạt nhân, an toàn và kiểm soát bức xạ hạt nhân; công nghệ vũ trụ; viễn thám;

c) Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ, phát triển khu công nghệ cao;

d) Công nghệ thông tin, bao gồm cả nghiên cứu, ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin mạng và tác chiến không gian mạng; cơ sở dữ liệu quốc gia và Internet (bao gồm cả nội dung thông tin trên Internet); cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia, truyền dẫn phát sóng, bưu chính và chuyển phát, viễn thông, tần số vô tuyến điện;

đ) Làm đầu mối xây dựng kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; phối hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương;

e) Phát triển bền vững, đa dạng sinh học (trừ đa dạng sinh học trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản do Vụ Nông nghiệp chủ trì, xử lý); xử lý, khắc phục tồn dư hóa chất độc hại, hậu quả sau chiến tranh trong môi trường; nghiên cứu, điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường (gắn với công tác nghiên cứu khoa học);

g) Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (gồm cả theo dõi về học phí); các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (trừ trường chính trị, trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương); phát triển nguồn nhân lực;

h) Văn hoá, lễ hội (bao gồm quốc lễ, lễ hội dân gian, văn hóa truyền thống); thể dục, thể thao; hôn nhân và gia đình;

i) Phê duyệt khu, tuyến, điểm du lịch quốc gia; xúc tiến, quảng bá du lịch, các loại hình du lịch;

k) Thông tin, báo chí, xuất bản, quảng cáo; lưu trữ nhà nước;

l) Việc làm, lao động, bảo hộ lao động, xuất khẩu lao động, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, quan hệ lao động (gồm cả đình công), giải quyết tranh chấp lao động, bảo trợ xã hội, chính sách đối với người có công, các loại trợ cấp (trừ trợ cấp theo lương do Vụ Kinh tế tổng hợp chủ trì theo dõi); bình đẳng giới; người cao tuổi; bảo vệ và chăm sóc trẻ em (gồm cả nuôi con nuôi); thương binh và xã hội; xoá đói, giảm nghèo và các vấn đề xã hội liên quan;

m) Y tế, dân số (bao gồm cả theo dõi về viện phí, giá dịch vụ y tế và giá thuốc phòng, chữa bệnh); bảo hiểm y tế (trừ tài chính, thu - chi bảo hiểm y tế do Vụ Kinh tế tổng hợp chủ trì, xử lý); an toàn vệ sinh thực phẩm;

n) Phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm (trừ tội phạm ma túy do Vụ Nội chính chủ trì, xử lý).

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm tra các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch tổng thể về lĩnh vực môi trường. Phối hợp với các Vụ chuyên ngành xử lý các vấn đề về môi trường trong lĩnh vực chuyên ngành.

3. Thường trực bộ phận giúp việc cho Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin; Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

4. Đầu mối quản lý thư viện, tư liệu công tác nghiên cứu khoa học của cơ quan Văn phòng Chính phủ.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Top