Hà Nội

Văn phòng Chính phủ đấu giá cây gỗ sưa

05/01/2021 19:39

1. Thông tin tài sản đấu giá:

- Tên người có tài sản bán đấu giá: Cục Quản trị - Văn phòng Chính phủ.

- Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba  Đình, Hà Nội.

- Tên tài sản, số lượng và tình trạng tài sản đấu giá: 07 cây gỗ sưa đã chết.

- Giá khởi điểm: 146.142.820.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi hai triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).

- Địa điểm để tài sản: Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba  Đình, Hà Nội.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ quy định, cụ thể:

a) Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong các tiêu chí bắt buộc sẽ bị đánh giá là không đạt và bị loại.

b) Tiêu chí chấm điểm: Tổ chức đấu giá tài sản tối thiểu phải đạt 80/120 điểm mới được xét chọn, đơn vị nào có điểm cao nhất là đơn vị được lựa chọn. Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá có điểm cao nhất bằng nhau thì xét theo tiêu chí ưu tiên các đơn vị đã thực hiện đấu giá thành công nhiều tài sản tương tự. Sau đó, ưu tiên các đơn vị có nhiều tiêu chí đạt điểm cao.

* Tiêu chí bắt buộc:

TT

Các tiêu chí đánh giá, lựa chọn

Yêu cầu

1

Tư cách pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

- Có tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản (ngành nghề tổ chức đấu giá,...).

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp công bố.

2

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có Hội trường bán đấu giá từ 180 chỗ ngồi trở lên và có đầy đủ trang thiết bị, hệ thống thông tin, đảm bảo phục vụ cho hoạt động đấu giá tài sản (địa chỉ trụ sở đăng ký hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể, rõ ràng).

3

Phương án đấu giá

Có phương án đấu giá khả thi đúng quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu của đơn vị được giao tổ chức việc đấu giá  (theo phương thức trả giá lên); đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả.

 

 

 

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

- Có tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá tài sản.

- Có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các Đấu giá viên.

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 03 đấu giá viên trở lên.

Thời gian hoạt động tổ chức đấu giá tài sản

- Đã có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, có hồ sơ chứng minh khả năng tài chính (Báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế năm 2018, 2019).

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Thể hiện cụ thể, chi tiết thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản và được xác định dựa trên cơ sở quy định của Pháp luật hiện hành.

6

Cam kết

- Có cam kết tuân thủ pháp luật trong quá trình tổ chức cuộc bán đấu giá.

- Có cam kết tổ chức bán đấu giá tại địa phương nơi người có tài sản bán đấu giá.

* Tiêu chí chấm điểm:

TT

Các tiêu chí đánh giá, lựa chọn

Yêu cầu

Chấm điểm

Số điểm

Tổng điểm

 

1

Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính đến thời điểm nộp hồ sơ

Trên 05 năm

20 điểm

 

20 điểm

Từ 04 năm đến 05 năm

10 điểm

Từ 03 năm đến dưới 04 năm

05 điểm

 

2

 

Số lượng Đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

Có trên 05 Đấu giá viên

20 điểm

 

20 điểm

Có từ 04 đến 05 Đấu giá viên

10 điểm

Có 03 Đấu giá viên

05 điểm

 

 

3

 

 

 

Đấu giá viên đồng thời là Luật sư (có tài liệu chứng minh)

Có Đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư trên 05 năm.

20 điểm

 

 

20 điểm

Có Đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư từ 03 đến 05 năm.

10 điểm

Có Đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư dưới 03 năm.

05 điểm

 

4

Kinh nghiệm của Đấu giá viên trực tiếp thực hiện cuộc đấu giá này (có tài liệu chứng minh)

Có trên 05 năm kinh nghiệm

20 điểm

 

20 điểm

Có từ 03 đến 05 năm kinh nghiệm

10 điểm

Có dưới 03 năm kinh nghiệm

05 điểm

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Kinh nghiệm tổ chức đấu giá

Trong năm 2020, có trên 10 hợp đồng đấu giá thành công trở lên, giá khởi điểm tài sản tối thiểu mỗi hợp đồng là 2 tỷ đồng, trong đó có tối thiểu 03 hợp đồng đấu giá gỗ (thân cây gỗ, cành cây gỗ) (có hồ sơ chứng minh).

 

 

20 điểm

 

 

 

 

 

20 điểm

Trong năm 2020, có từ 05 đến 10 hợp đồng đấu giá thành công trở lên, giá khởi điểm tài sản tối thiểu mỗi hợp đồng là 2 tỷ đồng, trong đó có tối thiểu 03 hợp đồng đấu giá gỗ (thân cây gỗ, cành cây gỗ) (có hồ sơ chứng minh).

 

10 điểm

Trong năm 2020, có ít hơn 05 hợp đồng đấu giá thành công trở lên, giá khởi điểm tài sản tối thiểu mỗi hợp đồng là 2 tỷ đồng, trong đó có tối thiểu 03 hợp đồng đấu giá gỗ (thân cây gỗ, cành cây gỗ) (có hồ sơ chứng minh).

 

05 điểm

 

 

 

6

 

 

 

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Giảm từ 20% trở lên so với quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

20 điểm

 

 

 

20 điểm

Giảm từ 10% đến dưới 20% trở lên so với quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

10 điểm

Giảm từ dưới 10% trở xuống so với quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

05 điểm

Ghi chú: Hồ sơ chứng minh hợp đồng đấu giá thành công là Hợp đồng, Biên bản đấu giá và Biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá có chứng thực.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 01 năm 2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ, Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

- Người nhận hồ sơ: Đ/c Lê Thanh Toàn, điện thoại: 080.40834.

Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện).

Lưu ý:

- Hồ sơ của tổ chức đấu giá (01 bản chính) được để trong phong bì có dán niêm phong khi gửi đến Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ (chú ý: Không hoàn trả hồ sơ).

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của Công ty và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mang bản gốc đi để đối chiếu).

- Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thông báo cho tổ chức đấu giá được lựa chọn.

Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp.

Top