Hà Nội

Văn phòng Chính phủ bán đấu giá gỗ sưa

(Chinhphu.vn) - Cục Quản trị - Văn phòng Chính phủ tổ chức bán đấu giá 07 cây gỗ sưa đã chết. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 05 tháng 4 năm 2021 (trong giờ hành chính).

26/03/2021 13:24

1. Thông tin tài sản đấu giá:

         - Tên người có tài sản bán đấu giá: Cục Quản trị - Văn phòng Chính phủ.

         - Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba  Đình, Hà Nội.

         - Tên tài sản, số lượng và tình trạng tài sản đấu giá: 07 cây gỗ sưa đã chết.

         - Giá khởi điểm: 146.142.820.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng).

         - Địa chỉ để tài sản: Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba  Đình, Hà Nội.

         2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

         Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ quy định, cụ thể:

a) Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong các tiêu chí bắt buộc sẽ bị đánh giá là không đạt và bị loại.

b) Tiêu chí chấm điểm: Tổ chức đấu giá tài sản phải đạt tối thiểu 60/100 điểm mới được xét chọn, đơn vị nào có điểm cao nhất là đơn vị được lựa chọn. Trong trường hợp các đơn vị có điểm bằng nhau thì Cục Quản trị sẽ quyết định.

c) Các tiêu chí cụ thể:

* Tiêu chí bắt buộc:

STT

Yêu cầu

Tiêu chí đánh giá

Đánh giá

1

Cơ sở vật chất, trang thiết bị

cần thiết đảm bảo cho việc

đấu giá tài sản

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao công chứng/ chứng thực).

- Có trụ sở chính/ chi nhánh đăng ký tại Hà Nội, địa chỉ cụ thể, rõ ràng (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập nêu trên).

- Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá.

Đạt/

Không đạt

2

Phương án đấu giá khả thi,

hiệu quả

- Có phương án đấu giá khả thi, đúng quy định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu của đơn vị được giao tổ chức việc đấu giá (theo phương thức trả giá lên), đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả.

- Có cam kết tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tại Hà Nội.

Đạt/

Không đạt

3

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Có bản báo giá thể hiện cụ thể, chi tiết thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản và được xác định theo quy định tại Thông tư số 45/2017 ngày 12/05/2017 và Thông tư số 108/2020 ngày 21/12/2020  của Bộ Tài chính.

Đạt/

Không đạt

4

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố trong thời gian gần nhất

Cung cấp danh sách được Bộ Tư pháp công bố trong thời gian gần nhất kể từ thời điểm phát hành thông báo này.

Đạt/

Không đạt

5

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

- Có báo cáo tài chính hoặc báo cáo thuế nộp cơ quan thuế năm 2018, 2019.

- Có cam kết chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản trong quá trình tổ chức cuộc bán đấu giá

- Có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của hồ sơ nộp cho Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ.

- Có Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên trực tiếp thực hiện phiên đấu giá này

Đạt/

Không đạt

* Tiêu chí chấm điểm:

STT

Yêu cầu

Tiêu chí đánh giá

Đánh giá

Thang điểm

Điểm đánh giá

1

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính đến thời điểm nộp hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá

Có từ 05 năm (60 tháng) trở lên

15

 

Có từ 03 đến dưới 05 năm (từ 36 tháng đến dưới 60 tháng)

10

Có dưới 03 năm (36 tháng)

5

2

Số lượng đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

 

Có từ 05 đấu giá viên trở lên

20

 

Có từ 03 đến 04 đấu giá viên

10

Có 01 đến 02 đấu giá viên

5

3

Kinh nghiệm đấu giá viên được phân công trực tiếp thực hiện phiên đấu giá này. (Tính theo chứng chỉ hành nghề)

(Tài liệu chứng minh: Bản sao chứng chỉ hành nghề được công chứng/ chứng thực).

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá từ 05 năm (60 tháng) trở lên.

20

 

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá từ 03 đến dưới 05 năm (từ 36 tháng đến dưới 60 tháng)

10

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá dưới 03 năm (dưới 36 tháng)

5

4

Kinh nghiệm

tổ chức đấu giá

(Tài liệu chứng minh: Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, Biên bản đấu giá, Thanh lý hợp đồng. Tất cả tài liệu phải được công chứng/ chứng thực).

Ghi chú: Trong năm 2020 nghĩa là thời điểm ký Biên bản đấu giá trong năm 2020 (từ 01/01/2020 đến 31/12/2020).

Trong 2020, có từ 10 hợp đồng đấu giá thành công trở lên, trong đó có từ 5 hợp đồng đấu giá tài sản là động sản trở lên (≥ 5 hợp đồng) có giá khởi điểm của tài sản tối thiểu mỗi hợp đồng là 10 tỷ đồng (≥ 10 tỷ đồng/ 1 hợp đồng).

20

 

Trong 2020, có từ 10 hợp đồng đấu giá thành công trở lên, trong đó có từ 3 đến 4 hợp đồng đấu giá tài sản là động sản có giá khởi điểm của tài sản tối thiểu mỗi hợp đồng là 10 tỷ đồng (≥ 10 tỷ đồng/ 1 hợp đồng).

10

Trong 2020, có từ 10 hợp đồng đấu giá thành công trở lên, trong đó có từ 1 đến 2 hợp đồng đấu giá tài sản là động sản có giá khởi điểm của tài sản tối thiểu mỗi hợp đồng là 10 tỷ đồng (≥ 10 tỷ đồng/ 1 hợp đồng).

5

Trong 2020, không có đủ 10 hợp đồng đấu giá thành công hoặc không có hợp đồng đấu giá tài sản là động sản có giá khởi điểm của tài sản tối thiểu là 10 tỷ đồng (≥ 10 tỷ đồng/ 1 hợp đồng).

0

5

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá

(Tài liệu chứng minh: Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, Biên bản đấu giá, Thanh lý hợp đồng. Tất cả tài liệu phải được công chứng/ chứng thực).

Trong 3 năm gần đây (2018, 2019, 2020), có hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản là gỗ (thân cây gỗ, cành cây gỗ) có giá khởi điểm tài sản tối thiểu 700 triệu đồng (≥ 700 triệu đồng/ 1 hợp đồng, tương đương khoảng 0,5% giá trị tài sản đấu giá).

5

 

Trong 3 năm gần đây (2018, 2019, 2020), không có hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản là gỗ (thân cây gỗ, cành cây gỗ) có giá khởi điểm tài sản tối thiểu 700 triệu đồng (≥ 700 triệu đồng/ 1 hợp đồng, tương đương khoảng 0,5% giá trị tài sản đấu giá).

0

6

Kinh nghiệm khác của đấu giá viên trực tiếp thực hiện phiên đấu giá này

(Tài liệu chứng minh: Thẻ Luật sư viên; Giấy tờ có giá trị pháp lý … được công chứng/ chứng thực).

Có đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư từ 05 năm (60 tháng) trở lên

20

 

Có đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư từ 03 năm đến dưới 05 năm (từ 36 tháng đến dưới 60 tháng).

10

Có đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư dưới 03 năm (dưới 36 tháng).

5

Có đấu giá viên không đồng thời là Luật sư

0

Điểm tối đa

100

 

3. Báo giá dịch vụ:

Báo giá thể hiện cụ thể, chi tiết thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản và được xác định theo quy định tại Thông tư số 45/2017 ngày 12/05/2017 và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính.

Các đơn vị báo giá dịch vụ theo mẫu kèm theo Thông báo này.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 05 tháng 4 năm 2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ, số 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

- Người nhận hồ sơ: Đồng chí Lê Thanh Toàn - điện thoại: 080 40834.

Tổ chức đấu giá nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện).

Lưu ý:                               

- Hồ sơ của tổ chức đấu giá (01 bản chính) được để trong phong bì dán kín, niêm phong bằng dấu của đơn vị khi gửi đến Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ (chú ý: Không hoàn trả hồ sơ).

- Trường hợp nộp trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu của Công ty và bản chụp Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mang bản gốc đi để đối chiếu).

- Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thông báo cho tổ chức đấu giá được lựa chọn.

Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ rất mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp.

Cục Quản trị gửi kèm mẫu Báo giá.

Top