Hà Nội

Tập trung tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ VPCP

(Chinhphu.vn) – Đảng uỷ VPCP vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

18/02/2020 16:20

Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, cơ quan VPCP nhằm tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới vào cuộc sống.

.

Tuyên truyền về những thành tựu, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ, cơ quan VPCP nhằm củng cố nhiềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị và đất nước, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ về kết quả các phong trào thi đua lao động, công tác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

.

Công tác tuyên truyền bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp uỷ đảng các cấp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí gắn với tiến độ, quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

.

Theo Kế hoạch, tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, Đại hội lần thứ XXVI của Đảng bộ VPCP và Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương chia thành 4 đợt: Từ đầu năm 2020 – 6/2020, tuyên truyền đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở; từ tháng 7-8/2020, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP; từ tháng 8/2020 đến sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối (cuối tháng 10/2020) và sau khi bế mạc Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối.

.

Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chia thành 2 đợt: Đợt 1: Trước thời gian khai mạc; đợt 2: Trong thời gian diễn ra và đợt 3: sau khi bế mạc.

.

Căn cứ Kế hoạch này, các đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm và tổ chức các hoạt động tuyên truyền cụ thể, thiết thực về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ VPCP, Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

.

Hoàng Giang

Top