Hà Nội

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với công tác thanh niên

(Chinhphu.vn) - Đảng ủy Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên.

29/11/2010 15:05

Mục đích của chương trình này là xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên VPCP vững mạnh, xứng đáng đội dự bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đáp ứng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan VPCP giao.

Trong số các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình, Đảng ủy xác định việc lãnh đạo, xây dựng Đoàn Thanh niên VPCP vững mạnh là trách nhiệm của các cấp ủy. Đó là coi xây dựng Đoàn vững mạnh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và là xây dựng Đảng trước một bước.

Cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu thường xuyên nắm tình hình, định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên phụ trách công tác đoàn đối với những đơn vị có tổ chức đoàn.

Cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan VPCP có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ, viên chức trẻ của cơ quan; xây dựng quy hoạch cán bộ trong đó chú ý đến thanh niên.

Chương trình cũng có nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", tổ chức cho các đoàn thanh niên VPCP nghiên cứu, học tập các tác phẩm, bài viết, bài nói chuyện, thư gửi cho thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên VPCP triển khai sâu rộng và liên tục các phong trào "5 xung kích, 4 đồng hành", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Xung kích tình nguyện vì cộng đồng", trong đó chú trọng các nội dung hành động thực hiện đề án Năm Thanh niên 2011, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đức Trung

 

Top