Hà Nội

Quy định mới về điều kiện khai thác gỗ rừng tự nhiên

(Chinhphu.vn) – Kể từ ngày 19/8/2011, việc khai thác chính gỗ rừng tự nhiên (trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên) sẽ thực hiện theo quy định mới tại Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng (ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8

27/06/2011 12:38

Ảnh minh họa

Điểm mới về điều kiện khai thác

Cụ thể, về điều kiện khai thác đối với chủ rừng là tổ chức kinh tế, nếu như tại Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg quy định "phải có phương án điều chế rừng và thiết kế khai thác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt" thì theo quyết định mới cũng phải có thiết kế khai thác và có thể lựa chọn có phương án điều chế rừng hoặc phương án quản lý rừng bền vững.

Quy định về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cũng được sửa đổi, bổ sung. Theo quy định cũ thì phương án điều chế rừng của các chủ rừng trực thuộc Bộ, ngành Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) phê duyệt, còn phương án của các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh do Sở NNPTNT phê duyệt; ngoài ra, Sở NNPTNT sẽ phê duyệt thiết kế khai thác cho các chủ rừng là tổ chức trong phạm vi toàn quốc.

Còn tại Quyết định 34/2011/QĐ-TTg thì yêu cầu phương án điều chế rừng (hoặc phương án quản lý rừng bền vững) và thiết kế khai thác phải được Sở NNPTNT phê duyệt.

Điều kiện khai thác đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân

Còn về điều kiện khai thác đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, thay vì phải có phương án điều chế rừng  (theo quy định cũ) thì quyết định mới yêu cầu phải có phương án khai thác rừng.

UBND cấp huyện phê duyệt hoặc uỷ quyền cho phòng chức năng của cấp huyện phê duyệt phương án khai thác rừng.

Bổ sung quy định về thẩm quyền cho phép khai thác

Về thẩm quyền cho phép khai thác, UBND cấp tỉnh giao kế hoạch khai thác cho chủ rừng là tổ chức và cho UBND cấp huyện theo kế hoạch của Bộ NNPTNT giao cho địa phương.

Sở NNPTNT phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác cho chủ rừng là tổ chức. Đây là một điểm mới được bổ sung trong Quyết định 34/2011/QĐ-TTg.

Ngoài việc giao kế hoạch khai thác cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn như quy định cũ, UBND cấp huyện còn có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác cho cho các chủ rừng này.

Anh Khôi

Top