Hà Nội

Lập quy hoạch Khu liên cơ văn phòng đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể nghiêm túc thực hiện Quyết định số 9/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

04/10/2007 10:23

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND thành phố Hồ Chí Minh lập quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng đại diện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo hướng dẫn tập trung thành Khu liên cơ quan văn phòng đại diện, làm căn cứ cho việc lập kế hoạch và đầu tư xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007.

Mai Hương

(Nguồn: Công văn số 1429/TTg-CN)

Top