Hà Nội

Kiện toàn Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (Hội đồng).

20/04/2018 08:15

Theo đó, Hội đồng là tổ chức tham mưu và tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhiệm vụ của Hội đồng là tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Xây dựng, thực hiện các chiến lược, chính sách, các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện Báo cáo Việt Nam 2035...
Đồng thời, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các báo cáo tư vấn, kiến nghị về các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; kết quả thực hiện đổi mới sáng tạo và nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ, tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4...

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Hội đồng.

Các Phó Chủ tịch gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phó Chủ tịch thường trực); Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các Ủy viên Hội đồng là Lãnh đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính phủ; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Ủy ban Dân tộc; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa và một số chuyên gia do Chủ tịch Hội đồng quyết định mời; Tổng Thư ký Hội đồng.

Hội đồng có 5 Ủy ban chuyên môn

Hội đồng có các Ủy ban chuyên môn sau: 1- Ủy ban về phát triển bền vững, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch; 2- Ủy ban về xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch; 3- Ủy ban về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch; 4- Ủy ban về khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch; 5- Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch.

Top