Hà Nội

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của VPCP giai đoạn 2011 - 2015

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ Nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của VPCP giai đoạn 2011 - 2015 với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả công tác của VPCP, góp phần nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

26/11/2010 16:13

 

Bảo đảm 100% các cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương đều có thể thực hiện được trên môi trường mạng.

Cụ thể, VPCP bảo đảm 100% các cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91 đều có thể thực hiện được trên môi trường mạng.

Trừ các văn bản, tài liệu mật, đến năm 2012 bảo đảm 70% và đến năm 2015 bảo đảm 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có thể gửi, nhận dưới dạng điện tử qua môi trường mạng an toàn, bảo mật.

Đến hết năm 2011, bảo đảm 100% cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu của VPCP được cấp chữ ký số và địa chỉ thư điện tử để phục vụ công việc chuyên môn.

Định hướng đến năm 2020, ứng dụng CNTT rộng rãi, có hiệu quả cao trong tất cả các hoạt động của VPCP và hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo ứng dụng hiệu quả CNTT, góp phần thực hiện tốt Chính phủ điện tử của Việt Nam.

4 nhiệm vụ chính

Kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ chính.

Nhiệm vụ 1 là đảm bảo cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động của VPCP và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ này, Trung tâm Tin học sẽ chủ trì 5 dự án và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì 1 dự án.

Nhiệm vụ 2 là ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của VPCP và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, sẽ có 8 dự án thực hiện nhiệm vụ này, trong đó Trung tâm Tin học và Cổng TTĐT Chính phủ mỗi đơn vị chủ trì 3 dự án, Vụ Tổng hợp và Vụ Hành chính mỗi đơn vị chủ trì 1 dự án.

Nhiệm vụ 3 là ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của các đơn vị sự nghiệp thuộc VPCP.

Nhiệm vụ 4 là đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức và hoạt động thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của VPCP.

Hoàng Diên

(Nguồn: Quyết định 1935/QĐ-VPCP)

Top