Hà Nội

Góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên VPCP

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ phát động “Cuộc vận động đóng góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ.

11/07/2012 12:59

Cuộc vận động nhằm mục đích bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, củng cố niềm tin của nhân dân đối với phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ.

Trên cơ sở kế thừa chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên do Đảng ủy Văn phòng Chính phủ khóa 23 (nhiệm kỳ 2002-2010) đã xây dựng, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ khóa 24 (nhiệm kỳ 2010-2015) sẽ bổ sung, xây dựng chuẩn mực theo những nội dung chủ yếu như: 1. Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội; 2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; 3. Đoàn kết, trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; 4. Chấp hành kỷ cương, kỷ luật; không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập; 5. Chuẩn mực văn hóa nghề nghiệp; trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Cán bộ Văn phòng Chính phủ trong buổi Tập huấn Nghiệp vụ Công đoàn

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ sẽ phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tuyên truyền, phổ biến, triển khai cuộc vận động trong toàn Đảng bộ; đăng tải trong chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên trang tin Văn phòng Chính phủ.

Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể Văn phòng Chính phủ tổ chức trao đổi, thảo luận dân chủ, rộng rãi trong cán bộ, đảng viên để phát huy trí tuệ tập thể và sáng kiến của mỗi cá nhân. Từng cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức, đóng góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp của bản thân. Kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Các ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân gửi phải cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù công tác của Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, xây dựng thành các khẩu hiệu, câu nói ngắn gọn, dễ nhớ và dễ thực hiện. Ý kiến đóng góp gửi về địa chỉ email: chuanmucdaoducvpcp@chinhphu.vn hoặc bằng văn bản đến Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 16/8.

Đảng ủy Văn phòng Chính phủ sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả cuộc vận động và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp, sáng kiến xuất sắc trong thực hiện “Cuộc vận động đóng góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thời gian hoàn thành, kết thúc cuộc vận động vào cuối tháng 8/2012.

Thùy Chi

Top