Hà Nội

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án nợ đọng

(Chinhphu.vn) - Tổ công tác của Thủ tướng vừa có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giao và hoạt động của Tổ công tác tháng 02/2021.

02/03/2021 16:42

Về thực hiện nhiệm vụ giao, 2 tháng đầu năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 692 nhiệm vụ. Lũy kế, từ 01/01/2020 - 28/02/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 10.527 nhiệm vụ. Trong đó, có 6.954 nhiệm vụ đã hoàn thành (đúng hạn: 6.185, quá hạn: 769); 3.230 nhiệm vụ trong hạn; 343 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (chiếm 3,2%, tăng 0,1% so với tháng trước).

.

Về thực hiện Chương trình công tác, 2 tháng đầu năm 2021, có 44 đề án phải trình. Đến nay, các bộ, cơ quan đã trình 32/44 đề án, còn 12 đề án chưa trình, chiếm 27,2% - giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

.

Tổ công tác kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là các Đề án trong Chương trình công tác và nhiệm vụ giao liên quan đến hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án nợ đọng, bảo đảm trình trước 10/3/2021; đồng thời bảo đảm tiến độ trình các đề án theo chương trình công tác tháng 3 (47 đề án), không để nợ đọng tiếp theo.

.

Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP

.

Về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, tính đến ngày 24/02/2021, có 19/22 bộ, cơ quan ngang bộ và 35/63 địa phương ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021, trong đó một số Bộ ban hành Kế hoạch chi tiết, cụ thể, gắn kết các nội dung nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 01 và Nghị quyết 02, như các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường...

.

Về thực hiện nhiệm vụ giao tại Nghị quyết 68/NQ-CP, một số bộ, cơ quan đã ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021…

.

Về triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, các hệ thống thông tin nền tảng Chính phủ điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoạt động quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho người dân, doanh nghiệp được đưa vào vận hành, bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, giảm thời gian xử lý hồ sơ, tăng hiệu quả xử lý công việc.

.

Tính đến ngày 23/02/2021, Trục liên thông văn bản quốc gia đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan trung ương, địa phương với hơn 4,4 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp hơn 2.800 dịch vụ công trực tuyến; có khoảng 112 triệu lượt truy cập, gần 452 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 34 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 840 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng; tiếp nhận, hỗ trợ trên 50 nghìn cuộc gọi và hơn 10 nghìn phản ánh, kiến nghị.

.

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e- Cabinet) đã phục vụ 27 phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 674 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ thay thế việc phát hành, in ấn, sao chụp hơn 248 nghìn bộ hồ sơ, tài liệu giấy.

.

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Đã kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của 14 bộ, cơ quan và 37 tỉnh, tương tác, điều hành trực tuyến thông qua hệ thống mạng dữ liệu của Bộ Quốc phòng, mạng chuyên dùng, Internet với 57 điểm cầu tại các bộ, ngành, địa phương như: Bộ Quốc phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Kon Tum, Lạng Sơn...; kết nối 32 camera giám sát các hồ đập thủy điện.

.

Về kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng 10 chuyên mục và cập nhật trên 280 chỉ tiêu thông tin, dữ liệu lên Hệ thống; phối hợp với các bộ cung cấp dữ liệu của 105/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và cung cấp ấn phẩm infographic về tình hình kinh tế - xã phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ; cung cấp điểm tin hàng ngày phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với 63/63 tỉnh cung cấp dữ liệu trực tuyến cho 08 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng tháng.

.

Tổ công tác kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021 về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm đúng tiến độ và các chỉ tiêu.

.

Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, như: Thống kê, tính chi phí tuân thủ, cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành trên phần mềm theo hướng dẫn của VPCP; ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021, bảo đảm trình Thủ tướng Chính phủ Phương án cắt giảm, đơn giảm hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đúng thời hạn, đạt mục tiêu theo yêu cầu của Chính phủ; tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về các quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh để kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 293/QĐTTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với VPCP kết nối hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của cơ quan mình với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; triển khai các chế độ báo cáo, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, kết nối với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

.

Hoàng Giang

Top