Hà Nội

Đảng bộ Văn phòng Chính phủ: Dấu ấn một nhiệm kỳ

(Chinhphu.vn) - Với tinh thần quyết liệt, năng động, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020, tạo được những chuyển biến tích cực, toàn diện với nhiều điểm mới, dấu ấn nổi bật.

22/08/2020 10:52

Tập trung tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ VPCP

 

 Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: VGP

Đảng bộ VPCP thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và nhiệm vụ nặng nề.

.

Là cơ quan tham mưu tổng hợp, VPCP luôn phải bám sát với nhịp thay đổi nhanh, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực trong giai đoạn này như cạnh tranh thương mại, đầu tư; cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động đến mọi mặt trong đời sống xã hội; thiên tai, dịch bệnh... đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu; những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ đất nước trong tình hình mới với nhiều vấn đề phát sinh và yêu cầu đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước.

.

Công tác xây dựng Đảng tạo đồng thuận, củng cố sự đoàn kết, thống nhất

.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VPCP luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy VPCP.

.

Đảng ủy VPCP đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan để cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối.

.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong nhiệm kỳ đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng cao, tạo được sự đoàn kết, nhất trí trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong cơ quan đối với những chủ trương, những vấn đề lớn của cơ quan, đơn vị (như công tác tổ chức cán bộ, chính sách, chế độ của cán bộ, công chức, về nâng cao đời sống, thu nhập...), góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

.

Việc chỉnh đốn Đảng, chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong Đảng bộ VPCP là công việc thường xuyên và được thực hiện nghiêm túc thông qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai có hiệu quả, trong đó chú trọng nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện đúng quy định. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả…

.

Đổi mới, nâng tầm chất lượng tham mưu tổng hợp, điều phối

.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy VPCP phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo VPCP thực hiện tốt Quy chế phối hợp, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao, xử lý khối lượng lớn công việc trên nhiều lĩnh vực.

.

Trong tham mưu xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, quy định chi tiết các luật, pháp lệnh; tham mưu ban hành nhiều Nghị quyết, Nghị  định, Chỉ thị, Quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (tăng 11,24% so với nhiệm kỳ trước).

.

Đã thẩm tra, hoàn tất thủ tục trình Chính phủ xem xét, thông qua trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 92 dự án luật, pháp lệnh (đạt tỷ lệ trình là 86%). Công tác xây dựng pháp luật, tổ chức các phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật có nhiều đổi mới tích cực, giảm tình trạng nợ đọng các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Công tác tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết các công việc thường xuyên có nhiều nỗ lực và đạt kết quả tích cực. Chủ động phát hiện, lựa chọn, đề xuất những vấn đề quan trọng để tham mưu. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thẩm tra, đề xuất xử lý các công việc thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hầu hết ý kiến đề xuất độc lập của VPCP đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản và các kiến nghị xử lý công việc thường xuyên được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Chất lượng các văn bản chỉ đạo, điều hành bám sát nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đúng quy định của pháp luật, sát yêu cầu thực tiễn. Nhiều vấn đề nóng, nhạy cảm, dư luận quan tâm được xử lý kịp thời, hiệu quả.

.

Công tác soạn thảo, biên tập dự thảo các nghị quyết, báo cáo, bài phát biểu quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều tiến bộ, chất lượng được nâng lên. Nghị quyết thường kỳ của Chính phủ vừa cụ thể hóa các nhiệm vụ theo mục tiêu trung và dài hạn, vừa trực tiếp chỉ đạo các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ phát sinh trong thực tiễn.

.

Bên cạnh đó, VPCP thực hiện tốt vai trò  điều hòa, phối hợp công tác giữa các thành viên Chính phủ; bảo đảm yêu cầu trao đổi thông tin, giúp các thành viên Chính phủ tham gia vào việc giải quyết công việc chung của tập thể Chính phủ theo Quy chế làm việc. Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao. Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ dành nhiều thời gian làm việc, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách, trực tiếp trao đổi, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn đối với Bộ, ngành, địa phương và cơ sở.

.

Ngoài ra, VPCP đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý nhiều kết luận thanh tra và các báo cáo xử lý sau thanh tra có tính chất quan trọng, phức tạp của Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ  đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; kiên quyết thanh tra, kiểm tra, điều tra phát hiện để xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng.

.

Đặc biệt, VPCP đã kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, quyết liệt về phòng chống đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới. Công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 hiệu quả của Việt Nam đã được sự ghi nhận và đánh giá cao của luận quốc tế.

.

Nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

.

Năm 2016, VPCP đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1642/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Với sự hoạt động tích cực, hiệu quả, Tổ công tác đã kịp thời phát hiện nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và nhiều khoảng trống pháp lý; nhiều vấn đề tồn tại, bất cập, dư luận quan tâm, bức xúc liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan địa phương; nhiều bất cập, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, đã góp phần tạo ra những thay đổi quan trọng trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và trong công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính (tính đến nay, Tổ công tác của Thủ tướng đã tổ chức trên 85 cuộc kiểm tra, làm việc với các Bộ, ngành, địa phương).

.

Với quan điểm nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, quyết tâm bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, VPCP đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có những chỉ đạo quyết liệt về công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm. Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã có nhiều bước tiến, hoạt động kiểm tra chuyên ngành được nâng cao hiệu quả, thực chất hơn.

.

Đồng thời chủ động tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ về kiểm soát thủ tục hành chính và vận hành các hệ thống thông tin nền tảng chính phủ điện tử và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính.

.

Trong thời gian ngắn, đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 Nghị  định, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khác, trong đó có Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

.

Chủ động tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chuyển đổi mạnh mẽ phương thức làm việc, từ xử lý, văn bản, hồ sơ, giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang xử lý văn bản, hồ sơ, giải quyết công việc trên môi trường điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ trì xây dựng, vận hành 4 hệ thống thông tin nền tảng của chính phủ điện tử và đạt được những kết quả quan trọng.

.

Qua đó, đã góp phần cải thiện đáng kể thứ bậc trong xếp hạng các chỉ số của Việt Nam so với các quốc gia trên thế giới trong 5 năm qua, cụ thể là: tăng 20 bậc, xếp thứ 70/190 quốc gia, nền kinh tế - xếp thứ 5 trong ASEAN trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016 - 2020 của Ngân hàng Thế giới; tăng 10 bậc, từ 77 lên 67/141 quốc gia và xếp thứ 7 trong ASEAN trong bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới; tăng 11 bậc và  đứng thứ 3 trong ASEAN trong xếp hạng Chỉ số phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tạp chí US News &World xếp Việt Nam đứng thứ 8/80 và thuộc trong số 10 quốc gia top đầu có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư.

.

Quán triệt tinh thần của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong nhiệm kỳ qua, VPCP đã phối hợp với Tập đoàn Viettel khẩn trương hoàn thiện Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hoàn thiện quy trình xử lý văn bản điện tử, ký số, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường mạng. Theo đó việc xử lý văn bản điện tử của VPCP được thực hiện theo một quy trình đầy đủ, khép kín hoàn toàn trên môi trường mạng, từ khâu tiếp nhận, phối hợp, xử lý, trình duyệt đến ký, phát hành văn bản; bảo đảm hiệu quả trong quản lý hồ sơ chặt chẽ, công khai, minh bạch.

.

Đến nay, tại VPCP, các vụ, cục, đơn vị đã hoàn toàn xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, lãnh đạo VPCP, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thực hiện ký số phê duyệt phiếu trình giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ công việc. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện vai trò VPCP là cơ quan hành chính đi đầu, gương mẫu trong ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết hồ sơ trên mạng tin học.

.

Đổi mới công tác thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện lớn

.

Nhiệm kỳ qua, công tác thông tin truyền thông phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có bước chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các sự kiện lớn, thu hút sự quan tâm của dư luận.

.

Từ tháng 10/2016, VPCP đã thiết lập và  đưa vào vận hành Trang tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trực tiếp điều hành. Việc đưa Trang tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân vào vận hành đã thu nhận nhiều phản hồi tích cực của doanh nghiệp và người dân, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và sự hỗ trợ kịp thời, tích cực, thiết thực đối với doanh nghiệp, người dân.

.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, VPCP đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thành công nhiều hội nghị lớn, cụ thể như: Hội nghị năm APEC 2017; Hội nghị Thượng đỉnh CLV10 và GMS6; Hội nghị WEF ASEAN 2018... Tổ chức Lễ ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư với EU; phối hợp với Bộ Ngoại giao vận động thành công để Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020- 2021.

.

Đặc biệt, VPCP đã phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức chu đáo, trọng thị, bảo đảm an toàn tuyệt đối Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ lần thứ hai tại Hà Nội, đón Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un thăm hữu nghị chính thức và các hoạt động song phương của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Việt Nam; tạo ấn tượng mạnh mẽ, thể hiện vai trò nước chủ nhà có trách nhiệm và đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế; khẳng định vị thế mới của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện đẳng cấp thế giới; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước tươi đẹp, an toàn; con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện và mến khách.

.

Công tác lễ tân, hậu cần luôn được tổ chức kịp thời, chu đáo, an toàn. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức phục vụ 3.211 cuộc họp, làm việc, hội nghị, tiếp khách trong nước, quốc tế của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ. Các cuộc họp, hội đàm, tiếp khách tại trụ sở Chính phủ và VPCP đều được chuẩn bị chu đáo, đúng chế độ, bảo đảm nghi thức lễ tân, trang trọng, tiết kiệm. Các chuyến công tác trong và ngoài nước của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo VPCP, các cuộc tiếp khách nước ngoài tại trụ sở đều bảo đảm an toàn, chu đáo, trọng thị, không để xảy ra sự cố lớn, được các đồng chí lãnh đạo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.

.

Tới đây, Đảng bộ VPCP sẽ tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 để tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở những kết quả đã làm được, Đại hội cũng sẽ chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, xây dựng Đảng bộ VPCP trong sạch, vững mạnh toàn diện.

.

Nhóm PV

Top