Hà Nội

Đảng bộ Cục Kiểm soát TTHC đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) – Sáng 28/5, Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2020-2025.

28/05/2020 16:52

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Thường trực, Chánh Văn phòng Đảng ủy VPCP phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Giang

Đại hội Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đơn vị. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

.

Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ cơ sở Cục Kiểm soát thủ tục hành chính được chuyển qua hai cơ quan, đó là Đảng bộ Bộ Tư pháp và Đảng bộ VPCP. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, tập thể đảng viên, công chức của Cục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác.

.

Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, đã chủ trì tham mưu, xây dựng các đề án, văn bản phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; chủ trì thẩm tra, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 19 và Nghị quyết 02 hàng năm về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

.

Trong công tác xây dựng thể chế, chủ trì tham mưu, xây dựng, trình ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục chủ trì, xây dựng trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý bảo đảm triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông một cách đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước…

.

Ngoài ra, chủ trì nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến cải cách; tổ chức 16 phiên làm việc và hội nghị đối thoại của Hội đồng với doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong và ngoài nước để tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị và đề xuất giải pháp tháo gỡ…

.

Đại hội Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Giang

Về xây dựng Chính phủ điện tử, đã tổ chức xây dựng vận hành có kết quả Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp Chính phủ, Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, tổ chức vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc VPCP triển khai hiệu quả các hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành tại VPCP như: Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), hệ thống phản ánh kiến nghị, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

.

Trong công tác xây dựng Đảng, về công tác chính trị tư tưởng, Đảng bộ Cục đã thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ, điển hình như: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục đã chú trọng công tác tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần quan trọng vào việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng trong cán bộ, đảng viên…

.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Thường trực, Chánh Văn phòng Đảng ủy VPCP chuyển lời chúc mừng Đại hội thành công của Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cùng Ban Thường vụ Đảng uỷ VPCP tới Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh đánh giá Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính là một khối đoàn kết nhất trí cao; đội ngũ đảng viên, công chức có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, có trách nhiệm đối với công việc.

.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các Chi bộ có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục đã đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo chính trị, ổn định tổ chức, nhất là trong thời điểm chuyển giao từ Bộ Tư pháp về VPCP, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, thử thách.

.

Nhấn mạnh những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến nền kinh tế, xã hội và xu hướng dịch chuyển từ phương thức quản lý truyền thống, thủ công dần được thay thế bằng phương thức quản lý dựa trên dữ liệu và số hóa, đồng chí Nguyễn Đức Minh mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác chính trị tư tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

.

Trong đó tập trung nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành về cải cách thủ tục hành chính hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, theo dõi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong phạm vi cả nước; chủ trì xây dựng Chính phủ điện tử và theo dõi công tác ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm phục vụ tốt nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, phải thực sự gương mẫu, có tầm nhìn chiến lược, năng động sáng tạo. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với việc nắm bắt kịp thời tư tưởng để định hướng cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Thường trực, Chánh Văn phòng Đảng ủy VPCP và đồng chí Trần Anh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy VPCP, Chủ tịch Công đoàn VPCP chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Giang

Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo VPCP; sự phối hợp hiệu quả các các Đảng bộ, Chi bộ thuộc VPCP, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính Ngô Hải Phan cho biết, chưa bao giờ công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Từ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng qua các văn kiện, nghị quyết, việc chỉ đạo điều hành của Chính phủ, sự quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, công tác này đã trở thành điểm sáng của Việt Nam trong đánh giá của các quốc gia và tổ chức quốc tế.

.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hơn nữa chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần vào sự thành công chung đại hội Đảng bộ VPCP, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

.

Đại hội Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ giai đoạn 2020-2025 gồm 5 đồng chí; đồng thời bầu 7 đồng chí (kể cả dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 26.

.

Hoàng Giang

Top