Hà Nội

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu: In Công báo nước CHXHCN Việt Nam cấp phát miễn phí cho xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017-2019

29/11/2016 16:40

Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Tên gói thầu: In Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp phát miễn phí cho xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017-2019.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 29 tháng 11 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2016.

Địa điểm phát hành HSMT: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Top