Hà Nội

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu

12/12/2017 10:21

Tên bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Địa chỉ: Số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 080.48434

Mã số thuế: 0102357802

1. Tên gói thầu: Triển khai phần mềm lịch họp của Văn phòng Chính phủ; tích hợp phần mềm lịch họp với hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc tại Văn phòng Chính phủ; thuê quản trị, vận hành phần mềm.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa      

- Giá gói thầu: 785.799.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi chín ngàn đồng) (Đề nghị không đăng giá gói thầu)

- Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng phần mềm lịch họp của Văn phòng Chính phủ; tích hợp phần mềm lịch họp với hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc tại Văn phòng Chính phủ; thuê quản trị, vận hành phần mềm.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng 90 ngày.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Triển khai phần mềm lịch họp của Văn phòng Chính phủ; tích hợp phần mềm lịch họp với hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc tại Văn phòng Chính phủ; thuê quản trị, vận hành phần mềm.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp năm 2017.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30, ngày 15 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ, ngày 25  tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT:

- Đơn vị phát hành HSMT: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

- Địa chỉ: Phòng 103A, số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội (số điện thoại: 080.48434, Fax: 080.48614)

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ

9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn ), bằng thư bảo lãnh của ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 25 tháng 12 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Top