Hà Nội

Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) – Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã ban hành Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

09/01/2013 15:40

1. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; tất cả vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

2. Gương mẫu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

3. Bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới, tham mưu giỏi, phục vụ chu đáo, thông tin chính xác, kịp thời.

4. Đoàn kết, thân ái, tương trợ, cùng nhau tiến bộ.

Khẩu hiệu chung của cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ là:

                                  TRUNG THÀNH – TẬN TỤY – ĐOÀN KẾT – TRÍ TUỆ – KỶ CƯƠNG.

Top