Hà Nội

Cá nhân được khai thác dầu khí

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định số 95/2015/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí, hoặc thỏa thuận khác ký kết với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoặc Chính phủ Việt Nam.

23/10/2015 17:33
Nghị định quy định các hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí gồm: Đấu thầu rộng rãi, chào thầu cạnh tranh, chỉ định thầu.

Trong đó, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi được áp dụng trên nguyên tắc cạnh tranh quốc tế và không qua bước sơ tuyển. Mọi tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đều được tham gia dự thầu.

Về điều kiện dự thầu, Nghị định quy định rõ đối với bên dự thầu là tổ chức phải có đăng ký thành lập, hoạt động được cấp theo quy định pháp luật của quốc gia bên dự thầu đang hoạt động; không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc không có khả năng trả nợ theo quy định của pháp luật; không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Đối với bên dự thầu là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của quốc gia mà cá nhân đó là công dân; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định bên dự thầu (tổ chức và cá nhân) đều phải có đủ năng lực tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí; đã hoặc đang tham gia tối thiểu hai hợp đồng tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

Nếu tổ chức, các nhân chưa tham gia tối thiểu hai hợp đồng tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, muốn tham gia hoạt động dầu khí tại Việt Nam thì phải liên doanh với các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để tạo thành một liên danh nhà thầu dầu khí theo quy định của Nghị định này. Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sẽ làm đại diện cho tất cả các bên trong liên danh nhà thầu dầu khí để tham gia dự thầu và là người điều hành.

Top