Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ”

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ” cho cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, Văn phòng HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bổ nhiệm lại cán bộ

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Văn thư, Vụ Văn thư Hành chính kể từ ngày 8/8/2014.

Công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ: Bước tiến mới trong kỷ luật hành chính

(Chinhphu.vn) - Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là bước tiến tích cực trên hành trình từng bước hoàn thiện và siết chặt hơn kỷ luật hành chính, giúp khắc phục bệnh chậm tiến độ và lỏng lẻo kỷ cương công vụ, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được liên tục, thông suốt.

Quy chế phục vụ Thủ tướng Chính phủ tiếp khách quốc tế, đi công tác nước ngoài

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Quy chế tổ chức phục vụ tiếp khách quốc tế và đi công tác nước ngoài của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

VPCP làm việc với Văn phòng Tòa án Hiến pháp Thái Lan

(Chinhphu.vn) – Sáng 5/8, Văn phòng Chính phủ (VPCP) có buổi làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Hiến pháp Thái Lan do ông Chaowana Trimas, Tổng Thư ký Văn phòng Hiến pháp Thái Lan làm Trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quy chế về thông tin báo chí tại Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện công tác thông tin báo chí tại Văn phòng Chính phủ áp dụng cho các Vụ, Cục, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến công tác thông tin báo chí.

Cán bộ nghỉ hưu từ tháng 8/2014

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trần Nguyên Toàn, Hàm Vụ trưởng, Chuyên viên cao cấp Vụ Quan hệ Quốc tế và bà Trịnh Thị Khang, Cán sự Phòng Quản lý nhà làm việc Chính phủ, Cục Quản trị.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

(Chinhphu.vn) – Triển khai Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức”, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp, giải pháp mới nhằm đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan.

Quy chế tổ chức phục vụ các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Quy chế tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, quan hệ phối hợp công tác và trình tự thực hiện nhiệm vụ.

Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

(Chinhphu.vn) - Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình xây dựng Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trong đó phải xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi kết nối liên thông từ Văn phòng Chính phủ đến các Bộ, cơ quan, địa phương.