Văn phòng Chính phủ bán đấu giá gỗ sưa

(Chinhphu.vn) - Cục Quản trị - Văn phòng Chính phủ tổ chức bán đấu giá 07 cây gỗ sưa đã chết. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 05 tháng 4 năm 2021 (trong giờ hành chính).

Văn phòng Chính phủ đấu giá cây gỗ sưa

Văn phòng Chính phủ đấu giá xe ô tô

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu

Tìm đối tác thực hiện đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương thông báo lựa chọn đối tác thực hiện đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị công lập vào mục đích liên doanh, liên kết với các nội dung sau:

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu về thuê dịch vụ bảo vệ trụ sở

Văn phòng Chính phủ đấu giá tài sản

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu về: Thuê dịch vụ đường truyền Internet Leased Line