Văn phòng Chính phủ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại

5:21 PM, 12/10/2007

(Website Chính phủ) - Văn phòng Chính phủ vừa có Quyết định 1218/QĐ-VPCP ngày 11/10/2007 ban hành Quy chế văn hóa công sở Văn phòng Chính phủ. Quy chế này quy định cụ thể về trang phục, lễ phục; cấp, sử dụng, quản lý thẻ cán bộ, công chức, viên chức; giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; bài trí khuôn viên công sở tại cơ quan bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của cơ quan Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, có tư cách và phẩm chất đạo đức cách mạng tốt, hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao.
Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan, đơn vị và những quy định của pháp luật về phát ngôn và bảo vệ bí mật nhà nước; lịch sự, có thái độ tôn trọng người khác; không hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.
Cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ chỉ được tiếp công dân để giải quyết nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan Văn phòng Chính phủ, không tiếp tại nhà riêng. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, cán bộ, công chức tiếp dân phải tổng hợp báo cáo lãnh đạo cho ý kiến giải quyết theo thẩm quyền, hoặc chuyển hồ sơ để cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định của pháp luật.
Phương Mai
(Nguồn: Quyết định số 1218/QĐ-VPCP)