VPCP tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí

2:18 PM, 25/01/2013

(Chinhphu.vn) - Năm 2013, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn công chức, viên chức, người lao động của toàn cơ quan.

Đối với công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng năm 2012, VPCP đã tham mưu, đề xuất xây dựng quy chế kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công khai quá trình xử lý công việc, thời hạn xử lý văn bản, sử dụng phương tiện, văn phòng phẩm, tài sản công…

VPCP cũng công khai việc tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vào làm việc tại VPCP; công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, nâng lương, luân chuyển, điều động, khen thưởng, thôi việc, kỷ luật, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan.

Trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí, VPCP thường xuyên thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân sử dụng thời gian có hiệu quả, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, phát động các đợt thi đua “Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ công việc”, xử lý văn bản theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ, VPCP tham mưu, tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống mạng được duy trì và từng bước hoàn thiện để đáp ứng kịp thời các yêu cầu kỹ thuật giúp chuyên viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thời gian xử lý văn bản, thẩm định đề án, các văn bản pháp quy trình lãnh đạo, qua đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí khác.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng được thực hiện trong việc tiết kiệm sử dụng điện, điện thoại công sở, nước sinh hoạt, hoa, cây cảnh, chi phí công tác, trong sử dụng văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, sử dụng xe ô tô công vụ, in tài liệu…

Trong năm 2013, VPCP  tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện ra những mặt tích cực để phổ biến, nhân rộng cũng như các khâu chưa phù hợp để nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khắc phục, hoàn thiện.

Bên cạnh đó, VPCP tiếp tục thực hiện công tác tin học hoá theo kế hoạch để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xử lý hồ sơ, văn bản để tiết kiệm thời gian, phục vụ ngày một tốt hơn sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Gia Huy