VPCP đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

3:50 PM, 04/07/2013

(Chinhphu.vn) -.Việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại Văn phòng Chính phủ VPCP sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ công vụ goáp phần xây dựng đội ngũ công chức VPCP chuyên nghiệp, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Một trong những mục tiêu của Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2013 - 2015 của VPCP là xác lập tiêu chuẩn cho 100% các chức danh tại VPCP; áp dụng quy định mới trong tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương; áp dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức…

Kế hoạch đã đề ra 10 nhiệm vụ để hoàn thành được mục tiêu đặt ra, trong đó sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về chế độ công vụ, công chức tại VPCP; triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch; xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức; đổi mới, nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; thực hiện chính sách tinh giản biên chế, gắn công tác tuyển dụng với tinh giản biên chế; đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; đổi mới đánh giá công chức…

Trong đó, VPCP sẽ triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch tại các Vụ, Cục, đơn vị; bố trí, sắp xếp lại công chức theo Đề án vị trí việc làm; xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, các tài liệu thiết kế, mô tả kỹ thuật, quy trình quản lý kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng trong cơ quan về quản lý cán bộ, công chức.

Trên cơ sở Đề án vị trí, việc làm, cơ cấu công chức và tiêu chuẩn chức danh, Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ công chức để tinh giản biên chế, đưa ra khỏi biên chế những trường hợp năng lực, phẩm chất, sức khỏe yếu, hiệu quả, chất lượng công tác không đạt yêu cầu. Việc tuyển dụng mới sẽ không quá 50% số công chức ra khỏi biên chế, 50% số biên chế còn lại để bổ sung cho những lĩnh vực cần tăng.

Việc tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng cũng được đổi mới theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu Vụ, Cục, đơn vị, đổi mới phương thức và nội dụng lấy phiếu tín nhiệm.

Bên cạnh đó, VPCP sẽ lựa chọn và tiến cử một số công chức có năng lực, phẩm chất tốt, có triển vọng phát triển đưa đi đào tạo, luân chuyển vào vị trí công tác tại các Bộ, ngành, địa phương, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trước mắt và lâu dài cho các Bộ, ngành, địa phương nói chung và VPCP nói riêng.

Gia Huy