VPCP đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho cán bộ công chức

5:47 PM, 26/10/2012

(Chinhphu.vn)-Trong thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã duy trì và tổ chức có hiệu quả hoạt động của mạng lưới vệ sinh an toàn lao động, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Theo báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thi hành chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của Văn phòng Chính phủ (VPCP), VPCP đã xây dựng và ban hành các Quy chế, văn bản hướng dẫn triển khai việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong toàn cơ quan, tổ chức các lớp tập huấn thông qua kế hoạch năm. Đồng thời, định kỳ đánh giá kiểm tra, sơ kết, tổng kết quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó tuyên truyền, phổ biến đến từng công chức, viên chức và người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về bảo hiểm lao động, thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi cho cán bộ, công chức và người lao động…

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh nghề nghiệp và các bệnh khác, từ đó giúp cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động chữa trị, đảm bảo sức khỏe. Trung bình hàng năm có hơn 1.630 lượt người được khám sức khỏe.

Việc mua sắm trang thiết bị bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cho người lao động đầy đủ tránh được các bệnh về da, hô hấp đảm bảo sức khỏe cho người lao động. VPCP cũng thực hiện nghiêm các quy định về kỹ thuật an toàn lao động đối với xe ô tô, máy móc thiết bị.

Do đó, trong những năm gần đây, nhận thức người lao động có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, nên giảm thiểu những tác hại ảnh hưởng từ bệnh nghề nghiệp, không có trường hợp nào bị tai nạn nghề nghiệp; môi trường làm việc luôn cải thiện, không phát sinh ô nhiễm.

Qua quá trình triển khai thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, VPCP đề nghị công chức tham mưu thi hành chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động được tham dự các lớp tập huấn, hội thảo do Bộ liên ngành tổ chức; tổ chức lớp tập huấn theo từng nội dung, tiêu chí, kế hoạch cụ thể.

Đồng thời, tích cực, tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức việc thực hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng gương các cá nhân và tập thể có thành tích trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức các đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động thực hiện lợi và lợi ích của người lao động.

Nguyên Anh