VPCP ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng

10:51 AM, 19/04/2019

(Chinhphu.vn) - Nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục đưa công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài tại Văn phòng Chính phủ (VPCP).

Đó là một trong những mục đích, yêu cầu của Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

.

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 bảo đảm thực hiện đúng nội dung Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế thừa Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của VPCP năm 2018.

.

Theo Kế hoạch, Lãnh đạo và Đảng uỷ VPCP tiếp tục thực hiện và quán triệt sâu, rộng các văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo, hội thảo, hội nghị trong đó chú trọng lồng ghép nội dung học tập, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

.

Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo phạm vi, thẩm quyền, trong đó tập trung hướng dẫn nội dung về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng.

.

Tiếp tục thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập hàng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản tại VPCP. Đưa công tác phòng, chống tham nhũng vào nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên của chính quyền, Đảng, đoàn thể. Kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi tham nhũng, bảo đảm kiên quyết, kịp thời, đúng quy định.

.

Trưởng các Vụ, cục, đơn vị tích cực, nêu cao vai trò trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng; xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phối hợp với cấp uỷ cùng cấp và các tổ chức đoàn thể phổ biến, quán triệt, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các kỳ sinh hoạt Chi bộ.

.

Định kỳ 6 tháng, cả năm (trước ngày 30/6 và ngày 31/12) gửi báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng đến Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

.

Hoàng Anh