Ứng trước 300 tỉ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Tây)

3:34 AM, 06/09/2007

(Website Chính phủ) - Ngày 6/9/2007, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý ứng trước 300 tỉ đồng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2008 cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện giải phóng mặt bằng trong năm 2007.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Tây, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số vốn được tạm ứng đúng mục đích, đúng quy định.

Phó Thủ tướng giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn vào dự toán chi đầu tư phát triển năm 2008 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để hoàn trả số vốn đã ứng trước nêu trên; cân đối, bố trí vốn ứng trước cho Dự án Xây dựng khu tái định cư sau khi Dự án được phê duyệt.

Việt Hoàn

(Nguồn: Công văn 1243/TTg - KTTH)