Tuyển dụng công chức một số Vụ

3:13 PM, 02/08/2011

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định tuyển dụng một số công chức làm việc tại các Vụ: Quan hệ quốc tế, Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Tài vụ, Tổng hợp, Khoa giáo - Văn xã, Kinh tế tổng hợp, Nội chính và Đổi mới doanh nghiệp, kể từ ngày 1/8/2011.

Các công chức mới được tuyển dụng gồm:

- Bà Nguyễn Hồng Chi, Thạc sỹ Kinh tế, về làm việc tại Vụ Quan hệ quốc tế.

- Bà Nguyễn Thu Trang, Cử nhân Kinh tế, về làm việc tại Vụ Quan hệ quốc tế.

- Ông Lê Hoài Nam, Cử nhân Luật, làm việc tại Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

- Bà Bùi Thị Hà, Cử nhân Kinh tế, làm việc tại Vụ Tài vụ.

- Ông Hoàng Nguyễn Việt, Cử nhân Kinh tế, làm việc tại Vụ Tổng hợp.

- Bà Nguyễn Thu Hằng, Cử nhân Văn học, làm việc tại Vụ Khoa giáo - Văn xã.

- Ông Phạm Vũ Minh, Cử nhân Hành chính, làm Văn thư Vụ Kinh tế tổng hợp.

- Ông Kiều Tiến Thành, Cử nhân Kinh tế, làm Văn thư Vụ Nội chính.

- Ông Lê Xuân Quyển, Cử nhân Quan hệ quốc tế, làm Văn thư Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

Tuấn Khang