Triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

8:34 AM, 20/11/2015

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 28/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

Triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Chỉ thị nêu rõ, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 22/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, thay thế cho Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND số 31/2004/QH11. Với nhiều nội dung quy định mới, đạo Luật rất quan trọng này tạo khuôn khổ pháp lý cho việc khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản QPPL

Nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công; quán triệt nội dung và tinh thần các quy định của Luật bằng các hình thức, biện pháp phù hợp đối với cán bộ, công chức trong Bộ, ngành.

Xác định công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chương trình công tác của Bộ, ngành mình, từ đó tập trung thích đáng các nguồn lực để nâng cao chất lượng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là công tác xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về chất lượng, thời hạn trình các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của cơ quan mình.

Đồng thời chỉ đạo việc lập, vận hành chuyên mục lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình để tiếp nhận ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân về chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật dưới các hình thức phù hợp.

Bên cạnh đó bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; trang bị các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin để đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu tiếp cận, nghiên cứu và xử lý thông tin nhằm phục vụ tốt hoạt động đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Bộ, ngành mình.

Vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản, quy định trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu về xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban hành quy chế thẩm định chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ban hành tài liệu hướng dẫn phương pháp, quy trình đánh giá tác động chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo việc hoàn thiện và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Xử lý trách nhiệm Bộ trưởng nếu dự thảo chậm tiến độ

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ kiến nghị hình thức xử lý trách nhiệm đối với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo, thẩm định, trình, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp dự thảo văn bản được phân công thực hiện không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tăng cường công tác thẩm tra việc tuân thủ trình tự, thủ tục soạn thảo và hồ sơ đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; không tiếp nhận xử lý trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa đủ các tài liệu trong hồ sơ hoặc hồ sơ gửi không đúng thời hạn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng và thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Tập trung nguồn lực thích đáng cho công tác xây dựng VBQPPL

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tham gia thẩm định các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tham gia ý kiến về nguồn nhân lực đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn kiện toàn cơ cấu, tổ chức, bộ máy, điều động, luân chuyển, bố trí đủ nguồn nhân lực có chất lượng nhằm bảo đảm thực hiện công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, đánh giá và theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định về định mức chi cụ thể bảo đảm cho các hoạt động xây dựng pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tham gia thẩm định các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến về nguồn tài chính trong các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, về nguồn tài chính để bảo đảm thực hiện công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, đánh giá và theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi địa phương mình; tổ chức tốt việc quán triệt nội dung và tinh thần của Luật bằng các hình thức, biện pháp phù hợp cho cán bộ, công chức ở địa phương.

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là công tác xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và chịu trách nhiệm về chất lượng, thời gian trình đề nghị, dự thảo văn bản thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bên cạnh đó kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, theo hướng chuyên nghiệp; điều động, luân chuyển cán bộ, công chức có năng lực, trình độ để làm công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật có đủ về biên chế và năng lực, trình độ theo yêu cầu. Ít nhất mỗi năm một lần tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát các chỉ thị quy phạm pháp luật của UBND các cấp đã ban hành để bãi bỏ, thay thế bằng các văn bản phù hợp; rà soát các quy định thủ tục hành chính đã được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp để có lộ trình bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 gồm 17 Chương, 173 Điều, có hiệu lực từ 1/7/2016, được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 2 Luật hiện hành (Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004) thành 1 Luật để áp dụng thống nhất việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi cả nước.

So với quy định của 2 Luật hiện hành, Luật năm 2015 có những điểm mới về: Thẩm quyền, hình thức văn bản quy phạm pháp luật; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;...

Phan Hiển