Triển khai thi hành Bộ luật dân sự

3:28 PM, 16/02/2016

(Chinhphu.vn) - Nhằm triển khai thi hành Bộ luật dân sự kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật này.

 

Theo Kế hoạch đã được phê duyệt, Quý I và Quý II năm 2016, Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức biên soạn tài liệu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân sự; tài liệu tập huấn chuyên sâu chung về Bộ luật dân sự. Trên cơ sở tài liệu tập huấn chuyên sâu chung, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan có thể biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng cho từng nhóm đối tượng cụ thể. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở đào tạo luật rà soát, biên soạn lại hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy khác có nội dung liên quan đến Bộ luật dân sự cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật dân sự.

Quý II năm 2016, Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân sự, đặc biệt là các nội dung mới của Bộ luật dân sự cho đại diện các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và cấp tỉnh. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân sự với hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Cũng trong quý II năm 2016, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn cho báo cáo viên pháp luật trung ương và cấp tỉnh, đại diện của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan, đại diện của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư.

Quý II và Quý III năm 2016, UBND các cấp chủ trì tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương

Tiếp đến Quý III và Quý IV/2016, Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, cán bộ pháp chế của các Bộ, ngành; phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Hội công chứng và các Bộ, ngành có liên quan trong việc tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ luật sư, công chứng viên, tư vấn pháp luật, giám định, định giá tài sản, đấu giá tài sản và các đối tượng khác về những nội dung có liên quan của Bộ luật dân sự.

Rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến Bộ luật dân sự

Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật dân sự, Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp tổng hợp để kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội.

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành liên quan đến quy định của Bộ luật dân sự để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật dân sự và gửi kết quả về Bộ Tư pháp để tổng hợp chung. Kết quả rà soát gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 31/7/2016. Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký tài sản, giao dịch bảo đảm, hụi họ biêu phường và các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết khác (dựa trên kết quả rà soát). Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hợp đồng hợp tác. Bộ Y tế nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chuyển đổi giới tính.

Chí Kiên